Trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất là gì? (P1)

Căn cứ tại Điều 8, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013), Chương III, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về trình tự xây dựng khung giá đất như sau: 

Xem thêm: Các quy định chung của pháp luật về khung giá đất là gì?

1. Công tác chuẩn bị 

Căn cứ tại Điều 6, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường, công tác chuẩn bị bao gồm các bước như lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng khung giá đất, chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc, chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác xây dựng khung giá đất, chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra.

2. Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

Căn cứ tại Điều 6, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường, các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm: 

a. Thu thập tài liệu

Thu thập tài liệu về việc xác định loại đất, loại xã (đồng bằng, trung du, miền núi), loại đô thị (đô thị đặc biệt, đô thị từ loại I đến V) và điểm điều tra theo vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất.

b. Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất

+ Rà soát quy định hiện hành về loại đất trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất; vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất;

+ Rà soát loại đất trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh; vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất;

+ Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất.

c. Xác định loại xã trong xây dựng khung giá đất

+ Rà soát quy định hiện hành về phân loại xã trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất;

+ Rà soát loại xã trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế;

+ Xác định loại xã của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế.

d. Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

+ Rà soát quy định hiện hành về phân loại đô thị trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất;

+ Rà soát loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế;

+ Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất của từng vùng kinh tế.

đ. Xác định điểm điều tra, vị trí đất điều tra trong xây dựng khung giá đất

+ Xác định điểm điều tra:

- Xác định mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng tỉnh điều tra.

- Tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo các tỉnh điều tra.

- Xác định điểm điều tra.

+ Xác định vị trí đất điều tra:

- Xác định mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng điểm điều tra

- Tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng điểm điều tra.

- Xác định vị trí đất điều tra.

3. Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên , kinh tế-xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất 

Căn cứ tại Điều 7, Thông tư 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường, việc điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin được quy định như sau: 

a. Điều tra, thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất

+ Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất của các vùng kinh tế tại các Bộ, ngành Trung ương;

+ Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh điều tra;

+ Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại huyện điều tra;

+ Rà soát, điều chỉnh điểm điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương.

b. Điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra

+ Thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất đai; bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại điểm điều tra; bản đồ địa chính; các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Rà soát, điều chỉnh vị trí đất điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương.

c. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường theo phiếu điều tra

+ Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường của tối thiểu 03 thửa đất đại diện cho mỗi vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất.

+ Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra:

- Kiểm tra, rà soát mức độ đầy đủ thông tin trên phiếu điều tra.

- Phân loại phiếu điều tra theo loại đất, vị trí đất điều tra.

+ Thống kê giá đất thị trường:

Nhập thông tin phiếu điều tra vào bảng thống kê theo Mẫu số 11 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 69/2017/TT-BTNMT.

+ Xác định mức giá của các vị trí đất điều tra:

- Rà soát, loại bỏ các giá đất điều tra cao hoặc thấp đột biến so với các giá đất điều tra còn lại để xác định mức giá đất phổ biến trên thị trường;

- Xác định mức giá của các vị trí đất điều tra đối với từng loại đất.

+ Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra.

d. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại huyện điều tra:

+ Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại huyện điều tra;

+ Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại huyện điều tra vào bảng tổng hợp giá đất tại cấp huyện theo Mẫu số 12 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 69/2017/TT-BTNMT;

+ Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại huyện điều tra.

đ. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh điều tra:

+ Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất, tình hình chuyển nhượng, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả định giá đất cụ thể tại tỉnh điều tra;

+ Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại tỉnh điều tra vào bảng tổng hợp giá đất tại cấp tỉnh theo Mẫu số 13 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 69/2017/TT-BTNMT;

+ Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại tỉnh điều tra.

e. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế:

+ Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thu thập thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất theo từng vùng kinh tế;

+ Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế vào bảng tổng hợp giá đất cấp vùng theo Mẫu số 14 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Xác định mức giá đất tối thiểu, tối đa của từng loại đất theo loại xã, loại đô thị từ kết quả tổng hợp giá đất thị trường theo từng vùng kinh tế;

+ Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất: thị trường theo từng vùng kinh tế.

Trên đây là quy định của pháp luật về 03 bước đầu tiên trong trình tự xây dựng khung giá đất. Các bước tiếp theo trong trình tự xây dựng khung giá đất sẽ được Luật Hoàng Anh tìm hiểu trong bài viết tiếp theo. 

Luật Hoàng Anh 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, rà soát phiếu điều tra, báo cáo nội dung điều tra và thành phần hồ sơ khảo sát

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P4)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường khi xây dựng bảng giá đất

Bảng giá đất được xây dựng như thế nào? (P5)

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, thẩm định dự thảo, hoàn thiện dự thảo trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban hành bảng giá đất

Căn cứ xây dựng và nội dung bảng giá đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 09/07/2021

Bài viết trình bày về căn cứ xây dựng và nội dung bảng giá đất