Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy trình nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:57 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai là một trong các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai? Luật Hoàng Anh sẽ trình bày trong bài viết dưới đây.

1. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng

Xem thêm: Các quy định chung của pháp luật về việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

Căn cứ tại mục 1, Chương III, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 05/2017/TT-BTNMT), quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng gồm các bước sau:

a. Chuẩn bị và thu thập tài liệu, dữ liệu 

Căn cứ tại Điều 59, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, công tác chuẩn bị bao gồm các bước sau:

+ Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

+ Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

+ Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.

Căn cứ tại Điều 60, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, các tài liệu được thu thập bao gồm: tài liệu, dữ liệu báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai các vùng và cả nước từ thời điểm năm 2000, bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng và cả nước của kỳ kiểm kê gần nhất, bản đồ chuyên đề (nếu có) và các tài liệu, dữ liệu và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

b. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai

Căn cứ tại Điều 61, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, việc xây dựng không gian kiểm kê đất đai trải qua 02 giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn hoá các lớp đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất: trong giai đoạn này, tiến hành tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chuẩn hóa các lớp đối tượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn thiếu (nếu có) và rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian hiện trạng sử dụng đất.

Giai đoạn chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất: Giai đoạn này tiến hành việc chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất từ tệp (File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu và rà soát dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất để xử lý các lỗi dọc biên giữa các tỉnh, các vùng.

c. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin

Căn cứ tại Điều 62, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, trong bước này, các giấy tờ được quét để đưa vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Các tệp tin quét được hình thành tệp hồ sơ dưới dạng PDF, đồng thời tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

d. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai

Căn cứ tại Điều 63, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, trong giai đoạn này, đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì tiến hành lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Còn đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Bên cạnh đó, đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu, báo cáo dạng giấy thì không xây dựng dữ liệu thuộc tính mà sử dụng danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

e. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai và kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Căn cứ tại Điều 64, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, cơ quan có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở trung ương tiến hành đối soát, hoàn thiện dữ liệu, tạo liên kết dữ liệu, thu nhận các thông tin cần thiết về các dữ liệu để xây dựng siêu dữ liệu, nhập thông tin siêu dữ liệu.

Bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 65, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Đóng gói giao nộp cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm tra, nghiệm thu thực hiện kiểm tra khối lượng, chất lượng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan cấp tỉnh tổ chức xây dựng

Căn cứ tại mục 2, Chương II, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, về cơ bản, quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan cấp tỉnh tổ chức tương tự như quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng.

Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan cấp tỉnh tổ chức có thêm một bước quy định tại Điều 34, Thông tư 05/2017/TT-BTNMT đó là bước rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu.

Theo đó, rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây dựng, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

Kết quả rà soát phải phân loại được từng loại tài liệu, dữ liệu sử dụng để xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai và xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai như sau:

+ Tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai gồm: bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

+ Tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai gồm: báo cáo, bảng, biểu số liệu thống kê, kiểm kê đất đai (đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai (đối với cấp xã).

Tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải được làm sạch, sắp xếp theo trình tự thời gian hình thành tài liệu, theo các kỳ thống kê, kiểm kê, theo đơn vị hành chính.

Cơ quan có thẩm quyền phải lập báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, đánh giá mức độ nêu trên và và lựa chọn tài liệu, dữ liệu nguồn.

Xem thêm: 

Nguyên tắc thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai là gì?

Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là gì?

Ai có trách nhiệm thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất?

Luật Hoàng Anh 

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư