Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nào?

Trong quá trình hoạt động đầu tư, có trường hợp nhà đầu tư chấm dứt dự án đầu tư theo ý chí chủ quan của chính họ, tuy nhiên cũng có những trường hợp buộc phải chấm dứt dự án đầu tư theo luật định. Nếu không nắm vững các quy định này thì nhà đầu tư rất dễ gặp khó khăn trong hoạt động đầu tư kinh doanh của mình. Do đó, việc các nhà đầu tư nắm bắt các quy định pháp luật cơ bản về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là rất quan trọng và cần thiết. Dưới đây là các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của Luật đầu tư năm 2020.

1. Chấm dứt dự án theo ý muốn của Nhà đầu tư

Theo Khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là Luật đầu tư 2020) quy định về trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo ý muốn của nhà đầu tư như sau:

“Điều 48. Chầm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.”

a. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Quy định này hoàn toàn tương tự với quy định tại Luật đầu tư 2014. Thực hiện dự án đầu tư thuộc về ý chỉ chủ quan của nhà đầu tư, do vậy nhà đầu tư hoàn toàn có quyền quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo ý muốn của mình.

b. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

Quy định này cũng tương tự với quy định tại Luật đầu tư 2014 và thuộc về ý chí chủ qun cũng như kế hoạch đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, được pháp luật tôn trọng và bảo đảm thực hiện.

c. Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Tương tự như quy định tại Luật đầu tư 2014, pháp luật đầu tư quy định về thời hạn thực hiện dự án đầu tư và được ghi nhận rõ ràng trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như các văn bản pháp lý tương đương nên khi dự án đầu tư hết hạn hoạt động đương nhiên bị chấm dứt.

Tuy nhiên, pháp luật đầu tư cũng có quy định về việc cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư với điều kiện và trình tự thủ tục nhất định. Nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn co thể thực hiện theo các quy định pháp luật để kéo dài thời gian thực hiện dự án.

2. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư.

Theo Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư 2020 quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư như sau:

“Điều 48. Chầm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

b) Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

c) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

d) Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

e) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

g) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.”

a. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động

Quy định này của Luật đầu tư 2020 tương tự quy định tại Luật đầu tư 2014, đó là đối với các trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một số hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động bị Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động thì bị Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động

Xem thêm: Ngừng hoạt động của dự án đầu tư được quy định như thế nào?

b. Trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án mà nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại trường hợp thứ bảy.

Quy định này tại Luật đầu tư 2020 thay thế cho quy định sau tại Luật đầu tư 2014 “Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư”. Như vậy theo quy định mới này thì chỉ đối với nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư thì sẽ bị Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án còn đối với trường hợp dự án bị thu hồi đất thì Luật đầu tư 2020 có quy định riêng, thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

c. Trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

Sau khi thực hiện các biện pháp quy định nêu trên và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư ngừng hoạt động mà không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

d. Trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đây là một trong những quy định mới của Luật đầu tư 2020 về chấm dứt dự án đầu tư. Trước đây Luật đầu tư 2014 quy định rằng đối với dự án bị nhà nước thu hồi đất thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi mà Nhà đầu tư không không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư thì dự án bị chấm dứt hoạt động. Hiện nay luật đầu tư 2020 không quy định về thời hạn này nữa mà quy định theo pháp luật về đất đai.

Trước đây Luật đầu tư 2014 quy định rằng dự án đầu tư bị chấm dứt trong trường hợp “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định”. Quy định này đã gây nên sự xung đột giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai về việc chấm dứt dự án và thu hồi đất. Luật Đầu tư 2014 quy định chấm dứt dự án sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện. Luật Đất đai cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng và nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án. Các địa phương hiện lúng túng trong việc lựa chọn giải pháp để thực hiện. Nhiều dự án đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động do vi phạm thời hạn triển khai dự án theo Luật Đầu tư nhưng không thể thu hồi đất vì vướng quy định của Luật Đất đai cho phép nhà đầu tư gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng. Nhiều dự án không thể đưa ra quyết định chấm dứt dự án theo Luật Đầu tư vì sợ vi phạm quy định của Luật Đất đai.

Do vậy việc bãi bỏ quy định cũ thay thế bằng quy định mới là phù hợp, thống nhất được quy định giữa luật đầu tư và luật đất đai cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện.

đ. Trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án mà nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Đây là một trong những quy định mới của Luật đầu tư 2020 về chấm dứt dự án đầu tư. Theo quy định của pháp luật về đầu tư, ký quỹ được coi là một biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, đối với dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

e. Trường hợp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án mà nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, Luật đầu tư 2020 đã bổ sung quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch giả tạo về vốn nhằm tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp đầu tư chui, đầu tư núp bóng.

g. Trường hợp quy định tại Điểm f Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Quy định này cũng tương tự với quy định tại Luật đầu tư 2014, khi có bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài về việc chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án thì cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật đầu tư.

Luật Hoàng Anh

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Mua thuốc, vật tư y tế được thực hiện như thế nào? (Phần 1)

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/08/2021

Đặc điểm, nguyên tắc của việc mua thuốc, vật tư y tế?

Mua thuốc, vật tư y tế được thực hiện như thế nào? (Phần 2)

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/08/2021

Quy trình đàm phán giá thuốc, tiêu chuẩn đánh giá thuốc, chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc và mua thuốc tập trung được thực hiện thế nào?

Kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà đầu tư?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/08/2021

Việc lập kế hoạch và lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/08/2021

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 Luật đầu tư 2020

Quy định của pháp luật về ký quỹ để đảm bảo hoạt động đầu tư như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/08/2021

Quy định của pháp luật về ký quỹ để đảm bảo hoạt động đầu tư

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 17/08/2021

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC