Tổng hợp các bài viết về Luật đầu tư

1. Đầu tư kinh doanh là gì?

2. Có các tiêu chí phân loại đầu tư nào?

3. Đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư được quy định như thế nào?

4. Phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư được quy định như thế nào?

5. Phương pháp điều chỉnh của Luật đầu tư là những phương pháp nào?

6. Vai trò của Đầu tư là gì?

7. Đầu tư kinh doanh có đặc điểm gì?

8. Phân loại Nhà đầu tư theo Luật đầu tư 2020 được quy định như thế nào?

9. Nhà đầu tư theo Luật đầu tư 2020 được quy định như thế nào?

10. Vốn đầu tư là gì?

11. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong Luật đầu tư được quy định như thế nào?

12. Điều kiện áp dụng pháp luật nước ngoài là gì?

13. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020?

14. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020?

15. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư 2020

16. Biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định như thế nào?

17. Biện pháp bảo đảm đầu tư?

18. Biện pháp bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020?

19. Biện pháp bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020?

20. Biện pháp bảo đảm quyền sở hữu tài sản theo Luật đầu tư 2020?

21. Biện pháp giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được quy định như thế nào?

22. Các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư có vai trò gì?

23. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư theo Luật đầu tư 2020?

24. Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2020?

25. Ưu đãi đầu tư có đặc điểm gì?

26. Có những hình thức ưu đãi đầu tư nào? (P1)

27. Có những hình thức ưu đãi đầu tư nào? (P2)

28. Ưu đãi đầu tư được hiểu như thế nào?

29. Ưu đãi đầu tư có vai trò gì?

30. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định như thế nào?

31. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư là gì?

32. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt được quy định như thế nào?

33. Có những hình thức hỗ trợ đầu tư nào? (P1)

34. Có những hình thức hỗ trợ đầu tư nào? (P2)

35. Đối tượng hưởng hỗ trợ đầu tư là những doanh nghiệp nào?

36. Hỗ trợ đầu tư được hiểu như thế nào?

37. Có những hình thức đầu tư nào? Ưu, nhược điểm của từng hình thức đầu tư.

38. Đầu tư trong nước được hiểu như thế nào?

39. Chính sách ưu đãi đầu tư thống nhất, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thể hiện như thế nào?

40. Đầu tư trong nước có đặc điểm gì? (P1)

41. Đầu tư trong nước có đặc điểm gì? (P2)

42. Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế được quy định như thế nào?

43. Hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định như thế nào?

44. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC được quy định như thế nào?

45. Đảm đảm thực hiện dự án đầu tư được quy định như thế nào?

46. Dự án đầu tư là gì?

47. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư trong nước được quy định như thế nào?

48. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

49. Quy định về thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài như thế nào?

50. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như thế nào?

51. Chuyển nhượng dự đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nào?

52. Thời hạn thực hiện của dự án đầu tư là bao nhiêu năm?

53. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư được quy định như thế nào?

54. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nào?

55. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được quy định như thế nào?

56. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC?

57. Quy định của pháp luật về ký quỹ để đảm bảo hoạt động đầu tư như thế nào?

58. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là gì?

59. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư?

60. Nguyên tắc thực hiện của dự án đầu tư là gì?

61. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

62. Có những hình thức đầu tư ra nước ngoài nào?

63. Những ngành, nghề nào cấm đầu tư ra nước ngoài?

64. Những, ngành nghề nào đầu tư ra nước ngoài có điều kiện?

65. Lựa chọn nhà đầu tư được thông qua các hình thức nào?

66. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư được quy định như thế nào?

67. Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

68. Thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?

69. Thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

70. Thẩm quyền chấp nhận chủ trương đầu tư của Quốc hội?

71. Hồ sơ, nội dụng thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định như thế nào?

72. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội được quy định như thế nào?

73. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào?

74. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

75. Những trường hợp nào phải thực hiện và không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

76. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

77. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

78. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận đầu tư là gì?

79. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

80. Nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư gồm những nội dung gì?

81. Nội dung và thủ tục thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư được quy định như thế nào?

72. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào?

83. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

84. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định như thế nào?

85. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư được quy định như thế nào?

86. Mã số dự án đầu tư là gì?

87. Dự án đầu tư mở rộng được hưởng những ưu đãi gì?

89. Các dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp?

90. Những dự án đầu tư mới được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp?

91. Dự án đầu tư mới được hưởng mức ưu đãi như thế nào về thuế thu nhập doanh nghiệp? (P1)

92. Dự án đầu tư mới được hưởng mức ưu đãi như thế nào về thuế thu nhập doanh nghiệp? (P2)

93. Dự án đầu tư mở rộng là gì và điều kiện hưởng ưu đãi?

94. Cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận đầu tư ra nước ngoài?

95. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội được quy định như thế nào?

96. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào?

97. Quyết định đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

98. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là gì?

99. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc diện chấp thuận đầu tư được quy định như thế nào?

100. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận đầu tư được quy định như thế nào?

101 Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài gồm những nội dung nào?

102. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp nào?

103. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

104. Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

105. Nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?

106. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?

107. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

108. Xúc tiến đầu tư là gì?

110. Hoạt động xúc tiến đầu tư gồm những nội dung gì?

111. Có những phương thức xúc tiến đầu tư và phương thức điều phối hoạt động xúc tiến đầu tư nào?

112. Chương trình xúc tiến đầu tư Quốc gia là gì? Xây dựng và điều chỉnh chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia được quy định như thế nào?

113. Kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư được quy định như thế nào?

114. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài?

115. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài?

116. Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài?

117. Tái đầu tư là gì?

118. Chuyển lợi nhuận về nước?

119. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý Nhà nước về đầu tư?

120. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về quản lý Nhà nước về đầu tư?

121. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư về quản lý Nhà nước về đầu tư?

122. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là gì?

123. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài?

124. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì?

125. Đặc điểm của đầu tư gián tiếp ra nước ngoài?

126. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân?

127. Phương thức, hình thức, công cụ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào?

128. Mở tài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào?

129. Điều kiện cho phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì?

130. Quy định về tỷ lệ đầu tư an toàn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài?

131. Đối tượng, điều kiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì?

132. Đối tượng và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì?

133. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán?

134. Thủ tục chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán?

135. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm?

136. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán?

137. Thủ tục chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán?

138. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm?

139. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh gián tiếp ra nước ngoài?

140. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài?

141. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp?

142. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp?

143. Các loại thuế mà doanh nghiệp nước ngoài phải nộp?

144. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn như thế nào?

145. Quy định của pháp luật về dự án đầu tư có sử dụng đất?

146. Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là gì?

147. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất?

148. Các vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam bị xử lý hành chính như thế nào?

149. Xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài?

148. Hồ sơ, thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

149. Hồ sơ, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

150. Hồ sơ, thủ tục đăng ký đổi Giấy phép đầu tư đối với hợp đồng hợp tác kinh doah như thế nào?

151. Quy định của pháp luật về chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội và chuẩn bị đầu tư?

152. Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào?

153. Nguyên tắc mở và sử dụng ngoại tệ về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí như thế nào?

154. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xin chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào?

155. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí?

156. Chuyển khoản thu hồi vốn và lợi nhuận từ dự án đầu tư nước ngoài về Việt Nam trong hoạt động dầu khí?

157. Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài của dự án dầu khí?

158. Đăng ký, thông báo khi thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí?

159. Xử lý chi phí không có khả năng thu hồi từ dự án dầu khí?

160. So sánh hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng liên doanh?

161. So sánh khu công nghệ cao và khu kinh tế theo Luật đầu tư 2020?

162. So sánh khu chế xuất với khu công nghiệp theo Luật đầu tư 2020?

163. Khu chế xuất là gì?

164. Khu công nghiệp là gì?

165. Khu kinh tế và đặc khu kinh tế là gì?

166. Khu công nghiệp hỗ trợ là gì? Các quy định liên quan.

167. Chính sách phát triển khu công nghiệp hỗ trợ được quy định như thế nào?

168. Cụm công nghiệp là gì và sự khác nhau giữa khu công nghiệp với cụm công nghiệp?

169. Điều kiện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng là gì?

170. Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế?

171. Xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú ở khu kinh tế được quy định như thế nào?

172. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất là gì?

173. Điều kiện kiện thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất là gì?

174. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế được quy đinh như thế nào?

175. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

176. Nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

177. Nhà đầu tư trong nước được quy định như thế nào? Điều kiện để nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án đầu tư?

178. Phân biệt vốn đầu tư với vốn điều lệ?

179. Quy định của pháp luật về giới hạn tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

180. Phân biệt ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư?

181. Doanh nghiệp FDI là gì? Điều kiện trở thành doanh nghiệp FDI

182. Điều kiện hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là gì?

183. Nguyên tắc lựa chọn ngành, nghề đầu tư kinh doanh như thế nào?

184. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài được hưởng ưu đãi gì về thuế?

185. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư là gì?

186. Quy định của Pháp luật về Dự án PPP?

187. Hợp đồng dự án PPP là gì? Phân loại hợp đồng hợp dự án PPP

188. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP?

189. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP?

190. Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP?

191. Điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP là gì?

192. Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP?

193. Nội dung của hợp đồng PPP được quy định như thế nào?

194. Phương án tài chính trong hợp đồng PPP được quy định như thế nào?

195. Có được sửa đổi hợp đồng dự án PPP không?

196. Có những trường hợp chấm hợp đồng dự án PPP nào?

197. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP?

198. Nguồn vốn thực hiện dự án PPP của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP?

199. Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP như thế nào?

200. Bảo đảm đầu tư trong thực hiện dự án PPP?

201. Bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP được quy định như thế nào?

202. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP được quy định như thế nào?

203. Nguyên tắc quản lý vốn Nhà nước sử dụng trong thực hiện dự án PPP được quy định như thế nào?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đầu tư kinh doanh là gì?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 09/08/2021

các cách tiếp cận về khái niệm đầu tư kinh doanh

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 10/08/2021

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 6 Luật đầu tư 2020?

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 10/08/2021

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Điều 7 Luật đầu tư 2020

Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư 2020?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 10/08/2021

Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Điều 9 Luật đầu tư 2020