Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tăng, giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:03 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể thay đổi vốn điều lệ bằng việc tăng, giảm vốn điều lệ để mở rộng thị trường cũng như quy mô và ngành nghề kinh doanh. Việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn điều lệ công ty được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Điều 68. Tăng, giảm vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.”

Như vậy, khi xảy ra một trong hai trường hợp sau đây thì công ty có thể tăng vốn điều lệ:

1.1. Tăng vốn góp của thành viên

Việc tăng vốn góp của thành viên là một trong những quyền ưu tiên thành viên công ty. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc tăng vốn góp của thành viên được phân chia theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty. Điều này phù hợp với bản chất của công ty trách nhiệm hữu hạn - lợi ích, quyền lực hay rủi ro sẽ gắn liền với tỉ lệ vốn góp của thành viên.

Ví dụ: Công ty có vốn điều lệ là 500.000.000 VNĐ và có 03 thành viên. Thành viên thứ nhất có phần vốn góp trong công ty là 150.000.000 VNĐ (tương đương với 30% vốn điều lệ của công ty); Thành viên thứ hai có phần vốn góp là 250.000.000 VNĐ (tương đương với 50% vốn điều lệ của công ty); Thành viên thứ ba có phần vốn góp là 100.000.000 VNĐ (tương đương với 20% vốn điều lệ công ty). Khi công ty quyết định tăng vốn theo hình thức tăng vốn góp của các thành viên thì thành viên thứ nhất góp thêm 30% tổng số tăng thêm của vốn điều lệ; thành viên thứ hai góp thêm 50% tổng số tăng thêm của vốn điều lệ; thành viên thứ ba góp thêm 20% tổng số tăng thêm của vốn điều lệ. Như vậy, nếu công ty muốn giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của tất cả các thành viên hiện hữu, không kết nạp thêm thành viên mới thì công ty chỉ có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của các thành viên.

Trong trường hợp công ty tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của tất cả các thành viên, nếu có thành viên không muốn góp thêm thì thành viên có thể thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền góp vốn của mình cho thành viên hoặc người không phải là thành viên với cùng một điều kiện. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

1.2. Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Tiếp nhận thành viên mới thông qua góp vốn là một trong những con đường để công ty có thể mở rộng thị trường, về khả năng tài chính cũng như tăng cường sự gia nhập của người khác vào công ty. Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới phải được phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Giảm vốn điều lệ

Việc giảm vốn điều lệ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: hết thời hạn góp vốn mà vẫn còn có thành viên chưa góp, góp không đủ vốn cam kết hoặc thực hiện việc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên hoặc thông qua chuyển nhượng, mua lại phần vốn góp… Việc giảm vốn điều lệ của công ty có thể làm thay đổi mô hình công ty. Vấn đề này được quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Điều 68. Tăng, giảm vốn điều lệ

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.”

Pháp luật đã quy định 03 trường hợp công ty có thể giảm vốn điều lệ:

2.1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Công ty có thể thực hiện việc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỉ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, việc hoàn trả đó phải đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí sau: (i) công ty đã hoạt động kinh doanh từ 02 năm liên tục kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; (ii) công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên. Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định thì các thành viên công ty phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số tiền, tài sản chưa hoàn trả đủ cho đến khi hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận (Điều 70 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2.2. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Việc mua lại được thực hiện theo quy định về điều kiện, thời hạn, thủ tục tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc công ty mua lại phần vốn góp của thành viên là cơ sở cho việc giảm vốn điều lệ công ty giảm.

2.3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Đây được xem là trường hợp bắt buộc khi phải thay đổi vốn điều lệ công ty theo chiều hướng giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ này có nguy cơ dẫn tới những hậu quả khác nhau, có thể đối với thành viên công ty và cũng có thể đối với bản thân công ty trong quá trình vận hành bộ máy tổ chức, quản lý công ty. Bởi các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Thành lập công ty xây dựng có cần bằng cấp không? Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc, chuẩn mực và đối tượng trong hoạt động kế toán Mã ngành nghề kinh danh có điều kiện là gì? So sánh Công ty cổ phần và Công ty TNHH? So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp? Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án? Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào? Lệ phí giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ Mẫu thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh Mẫu thông báo thành lập chi nhánh ở nước ngoài Lệ phí thành lập văn phòng đại diện được quy định như thế nào? Thuế môn bài khi thành lập văn phòng đại diện được quy định như thế nào? Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ? Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật? Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật? Các ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Quy định về vốn điều lệ của Doanh nghiệp?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư