Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp được Nhà nước bảo đảm như thế nào?

2. Pháp luật quy định như thế nào về tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp?

3. Doanh nghiệp có các quyền nào theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020?

4. Doanh nghiệp có những nghĩa vụ nào theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020?

5. Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có quyền và nghĩa vụ gì?

6. Doanh nghiệp xã hội được pháp luật quy định như thế nào?

7. Doanh nghiệp cần lưu giữ những tài liệu gì?

8. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

9. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những trách nhiệm gì?

10. Pháp luật quy định như thế nào về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức?

11. Luật Doanh nghiệp năm 2020 nghiêm cấm những hành vi nào?

12. Chủ thể nào có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp?

13. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp là gì?

14. Điều lệ công ty là gì?

15. Mã số doanh nghiệp là gì?

16. Tài sản góp vốn gồm những loại nào?

17. Pháp luật quy định như thế nào về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty?

18. Tài sản góp vốn được định giá như thế nào?

19. Khi đặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có những lưu ý gì?

20. Pháp luật quy định như thế nào về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp?

21. Pháp luật quy định như thế nào về con dấu của doanh nghiệp?

22. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có đặc điểm gì?

23. Góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?

24. Sổ đăng ký thành viên là gì?

25. Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền gì?

26. Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có nghĩa vụ gì?

27. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp không?

28. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp như thế nào?

29. Có những trường hợp đặc biệt nào về xử lý phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

30. Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền và nghĩa vụ gì?

31. Pháp luật quy định như thế nào về Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

32. Pháp luật quy định như thế nào về triệu tập, điều kiện và thể thức họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

33. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua bằng hình thức nào?

34. Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì?

35. Việc thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành như thế nào?

36. Pháp luật quy định như thế nào về hiệu lực nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

37. Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được pháp luật quy định như thế nào?

38. Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được pháp luật quy định như thế nào?

39. Những loại hợp đồng, giao dịch nào phải được Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chấp thuận?

40. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tăng, giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

41. Lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chia như thế nào?

42. Người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị khởi kiện trong những trường hợp nào?

43. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đặc điểm gì?

44. Góp vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần lưu ý gì?

45. Quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

46. Nghĩa vụ của chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

47. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong một số trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định như thế nào?

48. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào?

49. Pháp luật quy định như thế nào về Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

50. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

51. Pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng, giao dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những người có liên quan?

52. Làm thế nào để tăng vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

53. Doanh nghiệp nhà nước theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020?

54. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước?

55. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước?

56. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước thực hiện như thế nào?

57. Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước là gì?

58. Trách nhiệm của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước

59. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên doanh nghiệp Nhà nước như thế nào?

60. Thẩm quyền bổ nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện của Chủ tịch công ty trong doanh nghiệp nhà nước?

61. Miễn nhiệm Chủ tịch công ty trong doanh nghiệp nhà nước thục hiện như thế nào?

62. Giám đốc, Tổng giám đốc trong Doanh nghiệp Nhà nước có quyền và nghĩa vụ gì?

63. Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Tổng giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện như thế nào?

64. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước?

65. Miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Tổng giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện như thế nào?

66. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên Doanh nghiệp Nhà nước?

67. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát doanh nghiệp Nhà nước?

68. Ban kiểm soát doanh nghiệp Nhà nước có chế độ làm việc như thế nào?

69. Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước là gì?

70. Công ty cổ phần là gì?

71. Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại?

72. Pháp luật quy định như thế nào về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp?

73. Các loại cổ phần trong công ty cổ phần?

74. Cổ đông phổ thông công ty cổ phần có những quyền gì?

75. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có những quyền gì?

76. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của cổ đông?

77. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được pháp luật quy định như thế nào?

78. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được pháp luật quy định như thế nào?

79. Sổ đăng ký cổ đông trong công ty cổ phần là gì?

80. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì?

81. Chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

82. Bán cổ phần của công ty cổ phần là gì?

83. Chuyển nhượng cổ phần là gì?

84. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần?

85. Trình tự chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ?

86. Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ?

87. Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần không?

88. Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại?

89. Cổ tức được trả như thế nào?

90. Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại?

91. Pháp luật quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần?

92. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ gì?

93. Chủ thể nào có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông?

94. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là gì?

95. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

96. Mời họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào?

97. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như thế nào?

98. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

99. Pháp luật quy định như thế nào về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông?

100. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức nào?

101. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

102. Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?

103. Pháp luật quy định như thế nào về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông?

104. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

105. Chủ tịch Hội đông quản trị là ai?

106. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

107. Điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần

108. Ai có quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị?

109. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

110. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thế nào?

111. Quy định mới về Ủy ban kiểm toán trong công ty cổ phần?

112. Pháp luật quy định như thế nào về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần?

113. Quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác trong công ty cổ phần

114. Nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan trong công ty cổ phần?

115. Trình tự, thủ tục công khai lợi ích liên quan trong công ty cổ phần như thế nào?

116. Trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần?

117. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

118. Những giao dịch nào trong công ty cổ phần sẽ bị kiểm soát?

119. Ban kiểm soát trong công ty cổ phần?

120. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

121. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát công ty cổ phần là gì?

122. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

123. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên

124. Trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần

125. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần thực hiện như thế nào?

126. Hội đồng quản trị phải trình những loại báo cáo nào hằng năm?

127. Công khai thông tin công ty cổ phần thực hiện như thế nào?

128. Công ty hợp danh là gì?

129. Tiếp nhận thành viên mới vào công ty hợp danh được pháp luật quy định như thế nào?

130. Tài sản trong công ty hợp danh bao gồm những loại nào?

131. Thành viên hợp danh có quyền và nghĩa vụ gì?

132. Thành viên hợp danh có quyền và nghĩa vụ gì?

133. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên công ty hợp danh được pháp luật quy định như thế nào?

134. Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong các trường hợp nào?

135. Tiếp nhận thành viên mới vào công ty hợp danh được pháp luật quy định như thế nào?

136. Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

137. Doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm gì?

138. Chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý doanh nghiệp như thế nào?

139. Chủ doanh nghiệp tư nhân có những quyền gì theo quy định pháp luật?

140. Công ty mẹ, công ty con được pháp luật quy định như thế nào?

141. Công ty mẹ và công ty con có mối quan hệ như thế nào?

142. Công ty mẹ, công ty con cần lập những loại báo cáo nào?

143. Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm những hình thức nào?

144. Có các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp nào?

145. Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh khi nào?

146. Doanh nghiệp được giải thể trong các trường hợp và điều kiện nào?

147. Sau khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp bị cấm thực hiện những hoạt động nào?

148. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp nào?

149. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động khi nào?

150. Thư ký công ty là gì?

151. Tổng giám đốc có được kiêm Kế toán trưởng?

152. Một người có thể làm Giám đốc nhiều công ty không?

153. Chủ tịch Hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan