Hội đồng quản trị phải trình những loại báo cáo nào hằng năm?

Một trong những nghĩa vụ của Hội đồng quản trị là trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông. Vậy Hội đồng quản trị phải trình những loại báo cáo nào hằng năm? Luật Hoàng Anh sẽ giải đáp trong vấn đề dưới đây.

Điều 175 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

Điều 175. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty;

b) Báo cáo tài chính;

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty;

d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.”

Năm tài chính được hiểu là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Chính phủ quy định năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm hoặc năm 12 tháng khác với năm dương lịch mà Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được áp dụng. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là văn bản được doanh nghiệp sử dụng để phản ánh tổng quan tình hình kinh doanh theo từng kỳ. Đồng thời cũng ghi chép lại chi tiết các hoạt động kinh doanh. Bao gồm các hoạt động thu chi, lợi nhuận, thua lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Nói dễ hiểu, đây là tài liệu phản ánh thực trạng hoạt động bán hàng. Trình bày khả năng sinh lời lãi trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo dựa trên nguyên tắc xem xét sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong từng kỳ kế toán. Nhờ vào những số liệu này, Đại hội đồng cổ đông sẽ kịp thời nắm bắt tình hình tài chính. Cân đối giữa nguồn thu và nguồn chi trong từng giai đoạn. Vạch ra những định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời có biện pháp khắc phục tình trạng xấu khẩn cấp và kịp thời.

2. Báo cáo tài chính

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán năm 2015: “Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán”. Báo cáo tài chính gồm những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm. Đối với công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài chính hằng năm của công ty cổ phần phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty là bản tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đồng thời đề ra phương hướng quản lý, điều hành cho giai đọan sau.

4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.

Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Tất cả các báo cáo trên đây cùng báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Doanh nghiệp

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Mời họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về thời hạn, nội dung, cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào thời gian, địa điểm và nội dung như thế nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 19/07/2021

Bài viết này trình bày về việc hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.