Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng?

1. Công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Theo Khoản 1 Điều 125 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về việc công bố thông tin định kỳ về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng như sau:

“Điều 125. Công bố thông tin về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ các nội dung sau đây về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

a) Các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 124 của Luật này;

b) Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

c) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.”

Cụ thể:

a. Báo cáo tài chính

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính quý của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

b. Báo cáo hoạt động đầu tư

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ hằng tháng, quý, năm báo cáo hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

c. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ hằng tuần báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

d. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố định kỳ bán niên, hằng năm báo cáo tổng kết hoạt động quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

e. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này. Cụ thể

Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố theo thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

2. Công bố thông tin bất thường về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Theo Khoản 2 Điều 125 Luật chứng khoán 2019 quy định về việc Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

- Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

- Sự kiện quy định tại các điểm a, c, e và m khoản 2 Điều 120 và các điểm đ, e và g khoản 2 Điều 124 của Luật này. Cụ thể gồm các sự kiện sau:

+ Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán; tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này;

+ Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng; kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính; ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính; việc lựa chọn hoặc thay đổi công ty kiểm toán;

+ Sự kiện khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch;

+ Thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ của quỹ đại chúng; có quyết định khởi tố người nội bộ của quỹ đại chúng;

+ Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, thay đổi thời hạn hoạt động, thanh lý tài sản của quỹ đại chúng;

3. Công bố thông tin theo yêu cầu về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một số sự kiện sau:

- Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

- Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật chứng khoán.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định của pháp luật về Công ty đầu tư chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về Công ty đầu tư chứng khoán

Quy định của pháp luật về ngân hàng giám sát?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về khái niệm, nghĩa vụ và hạn chế hoạt động của ngân hàng giám sát

Quy định của pháp luật về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 23/09/2021

Quy định của pháp luật về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường đối với các sự kiện nào?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường đối với các sự kiện quy định tại Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng theo Điều 124 Luật chứng khoán và Điều 26 Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đối tượng, nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Đối tượng, nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Điều 118 Luật chứng khoán

Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng theo Điều 120 Luật chứng khoán

Quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng?

Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 24/09/2021

Quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng theo Điều 120 Luật chứng khoán