Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tổng hợp các bài viết về Luật Chứng khoán

Thứ sáu, 15/10/2021, 13:44:53 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Chứng khoán?

2. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

3. Thế nào là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

4. Biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán?

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

6. Thế nào là chào bán chứng khoán ra công chúng?

7. Điều kiện, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng?

8. Điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng?

9. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần gồm những gì?

10. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như thế nào?

11. Điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần?

12.Bản cáo bạch là gì? Nội dung của bản cáo bạch?

13.Phân phối chứng khoán là gì? Thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ như thế nào?

14. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tổ chức kiểm toán, tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng?

15. Trường hợp nào đình chỉ, hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng?

16. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng?

17. Điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng?

18. Điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng?

19. Thế nào là chào bán chứng khoán riêng lẻ? Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ?

20. Quy định chung về công ty đại chúng?

21. Các trường hợp chào mua công khai? Điều kiện, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai?

22. Công ty đại chúng có được mua lại cổ phiếu của chính mình không?

23. Báo cáo mua lại cổ phiếu, công bố thông tin và thực hiện việc mua lại cổ phiếu như thế nào?

24. Trường hợp nào hủy tư cách công ty đại chúng?

25. Nguyên tắc, nội dung trong quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng?

26. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

27. Quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?

28. Quy định về thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?

29. Quy định chung về việc niêm yết chứng khoán tại Việt Nam của tổ chức phát hành trong nước?

30. Quy định chung về giao dịch chứng khoán?

31. Điều kiện, hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tại Việt Nam của tổ chức phát hành trong nước?

32. Các trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc và hủy bỏ niêm yết tự nguyện?

33. Khái quát về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?

34. Quy định về thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?

35. Đăng ký, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán như thế nào?

36. Thế nào là đăng ký chứng khoán? Cách thức đăng ký chứng khoán?

37. Nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán?

38. Quỹ hỗ trợ thanh toán là gì?

39. Quỹ bù trừ được sử dụng vào mục đích gì?

40. Quy định chung về ngân hàng thanh toán?

41. Thực hiện chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán như thế nào?

42. Công ty chứng khoán được kinh doanh những loại nghiệp vụ nào?

43. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

44. Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ gì? (P1)

45. Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ gì? (P2)

46. Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ gì? (P3)

47. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được kinh doanh các loại nghiệp vụ nào?

48. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán là gì?

49. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

50. Điều kiện và thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được quy định như thế nào?

51. Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng những điều kiện gì?

52. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là gì?

53. Quy định của pháp luật về văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam?

54. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán gồm những nội dung gì?

55. Chứng khoán là gì?

56. Cổ phiếu là gì? Phân loại cổ phiếu

57. Trái phiếu là gì? Phân loại trái phiếu

58. Phân biệt cổ phiếu với trái phiếu?

59. Chứng chỉ quỹ là gì? Phân loại chứng chỉ quỹ

60. Chứng quyền, chứng quyền có đảm bảo là gì?

61. Chứng khoán phái sinh là gì? Đặc điểm và phân loại

62. Đầu tư chứng khoán là gì? Một số lưu ý đối với nhà đầu tư khi mới tham gia đầu tư chứng khoán.

63. Thị trường chứng khoán là gì? Đặc điểm và phân loại thị trường chứng khoán.

64. Quy định về khái niệm, đặc trưng, hình thức của chào bán chứng khoán ra công chúng?

65. Niêm yết chứng khoán là gì?

66. Thế nào là kinh doanh chứng khoán? Nguyên tắc kinh doanh chứng khoán.

67. Thế nào là môi giới chứng khoán?

68. Thế nào là tự doanh chứng khoán?

69. Có những nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường trường chứng khoán nào?

70. Thế nào là bảo lãnh phát hành chứng khoán?

71. Thế nào là tư vấn đầu tư chứng khoán?

72. Chủ thể thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán?

73. Thế nào là lưu ký chứng khoán?

74. Thế nào là quản lý danh mục đầu tư chứng khoán?

75. Thế nào là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

76. Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Đặc điểm và phân loại quỹ đầu tư chứng khoán.

77. Thế nào là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước? Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?

78. Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là gì?

79. Duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán như thế nào?

80. Quy định về kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

81. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cung cấp các dịch vụ nào?

82. Những hoạt động nào phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận?

83. Điều kiện trở thành thành viên giao dịch đặc biệt là gì?

84. Hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán cần phải tuân theo những nguyên tắc nào?

85. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào?

86. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là gì?

87. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính là gì?

88. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ là gì?

89. Cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán được quy định như thế nào?

90. Quy định chung về người hành nghề chứng khoán?

91. Có những nguyên tắc hành nghề chứng khoán nào?

92. Điều kiện và hồ sơ đề nghị chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng được quy định như thế nào?

93. Công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ bị hạn chế những hoạt động nào?

94. Quy định của pháp luật về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán?

95. Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ đươc quy định như thế nào?

96. Quy định của pháp luật về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán?

97. Điều kiện thành lập quỹ đại chúng là gì? Quỹ đại chúng bị hạn chế những hoạt động gì?

98. Quỹ mở là gì? Quy định của pháp luật về tài khoản giao dịch của nhà đầu tư, tiểu khoản giao dịch của nhà đầu tư

99. Quy định của pháp luật về danh mục và hạn mức đầu tư của quỹ mở, quỹ chỉ số?

100. Quỹ đóng là gì? Quy định của pháp luật về danh mục và hạn mức đầu tư của quỹ

101. Quy định của pháp luật về quỹ thành viên?

102. Quy định của pháp luật về Công ty đầu tư chứng khoán?

103. Quy định của pháp luật về ngân hàng giám sát?

104. Quy định của pháp luật về hoạt động lưu ký của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát?

105. Đối tượng, nguyên tắc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?

106. Quy định chung về công bố thông tin của công ty đại chúng?

107. Quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng?

108. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường đối với các sự kiện nào?

109. Quy định của pháp luật về công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng?

110. Quy định về công bố thông tin của quỹ đại chúng?

111. Quy định về công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng?

112. Quy định của pháp luật chứng khoán về thanh tra chứng khoán?

113. Nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán?

114. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam?

115. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam?

116. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu?

117. Lưu ý đối với các nhà đầu tư mua trái phiếu ở thị trường trong nước?

118. Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ ở thị trường trong nước?

119. Quy trình chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước?

120. Hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước gồm những tài liệu gì?

121. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước?

122. Nguyên tắc, điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế?

123. Hồ sơ và quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế?

124. Đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán?

125. Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán bị xử lý như thế nào?

126. Thao túng thị trường chứng khoán bị xử lý như thế nào?

127. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán?

128. Công bố thông tin sai lệch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán bị xử lý như thế nào?

129. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được quy định như thế nào?

130. Ai có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán?

131. Điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán là gì?

132. Vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

133. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh?

134. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh?

135. Đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh trong trường hợp nào?

136. Quy định về chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh?

137. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

138. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

139. Đình chỉ, khôi phục hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

140. Các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh?

141. Hoạt động niêm yết chứng khoán phái sinh trên thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh?

142. Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh?

143. Đăng ký thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh?

144. Quy định về đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường chứng khoán phái sinh?

145. Quy định về đăng ký thành viên tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán phái sinh?

146. Quy định về đăng ký thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh?

147. Nguyên tắc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

148. Nguyên tắc bù trừ, thanh toán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?

149. Xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

150. Nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư?

151. Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh?

152. Vị thế chứng khoán phái sinh là gì?

153. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán là gì?

154. Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ là gì?

155. Nguyên tắc mua trái phiếu doanh nghiệp của Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài?

156. Biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán?

157. Quỹ hoãn đổi danh mục ETF là gì? Quy định về thành viên lập quỹ, đại lý phân phối, tổ chức tạo lập thị trường?

158. Hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp nào?

159. Trách nhiệm của công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán?

160. Quy định về tài chính áp dụng với Công ty chứng khoán?

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Quy định về tài khoản kế toán và sổ kế toán Quy định về chứng từ kế toán Một số quy định chung trong hoạt động kế toán Quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc, chuẩn mực và đối tượng trong hoạt động kế toán Mã ngành nghề kinh danh có điều kiện là gì? So sánh Công ty cổ phần và Công ty TNHH? So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp? Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án? Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào? Lệ phí giải thể doanh nghiệp được quy định như thế nào? Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ Mẫu thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh Mẫu thông báo thành lập chi nhánh ở nước ngoài Lệ phí thành lập văn phòng đại diện được quy định như thế nào? Thuế môn bài khi thành lập văn phòng đại diện được quy định như thế nào? Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ? Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật? Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật? Các ngành nghề bị cấm đầu tư, kinh doanh?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư