Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hiện hành là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Điều 254 thuộc Chương XX Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy như sau:

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) số lượng 20 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại trở lên;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Dấu hiệu pháp lý về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

2.1. Khách thể của tội phạm

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chế tạo, cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Điều 5 Luật Phòng, chống ma tuý số 73/2021/QH14 của Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó:

“Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

...

6. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy...”

Đối tượng tác động của tội phạm này là phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Cho đến nay, chưa có tài liệu nào công bố danh mục các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Khách thể của sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là chế độ quản lý của Nhà nước đối với chất ma tuý. Hiện nay, việc sản xuất, bảo quản, mua bán,... một số chất ma tuý để sản xuất sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực y tế nhằm mục đích chữa bệnh dưới dạng thuốc tân dược và được quy định rất chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu quản lý, bán và sử dụng.

2.2. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm gồm 04 hành vi: sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

Hành vi sản xuất phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Có thể nói, hành vi sản xuất thì như nhau nhưng có tới 4 nội dung khác nhau:

- Sản xuất phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Sản xuất dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Do đó, khi xác định hành vi sản xuất phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý cần chú ý đối tượng mà người phạm tội sản xuất là loại phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý hay dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sản xuất là chế tạo ra phương tiện hoặc dụng cụ mà phương tiện hoặc dụng cụ đó dược dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nếu chế tạo ra phương tiện, dụng cụ chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì không cần xác định mục đích sử dụng phương tiện, dụng cụ đó, nhưng nếu chế tạo ra phương tiện, dụng cụ nhưng không phải là chuyên dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì cần phải xác định mục đích sử dụng của người phạm tội, vì phương tiện, dụng cụ đó còn có mục đích sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Hành vi tàng trữ phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cũng như hành vi sản xuất phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, điều luật quy định 4 trường hợp tàng trữ phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý:

- Tàng trữ phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

Tàng trữ trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý là cất giữ bất hợp pháp phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý ở bất cứ nơi nào như: Trong nhà ở; phòng làm việc; trụ sở cơ quan, tổ chức; phương tiện giao thông; trong túi quần áo, túi xách... không nhằm mục đích mua bán hoặc vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà chỉ nhằm mục đích để sản xuất hoặc để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hành vi vận chuyển trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cũng tương tự như hành vi sản xuất và tàng trữ, điều luật quy định 4 trường hợp vận chuyển:

- Vận chuyển phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Vận chuyển dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

Vận chuyển phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác, từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác... bằng bất kỳ phương thức nào (trừ hình thức chiếm đoạt), nhưng đều không nhằm mục đích mua bán mà chỉ nhằm mục đích dùng phương tiện hoặc dụng cụ đó vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hành vi mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cũng tương tự như các hành vi trên, hành vi mua bán cũng được quy định 4 trường hợp khác nhau:

- Mua bán phương tiện dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Mua bán dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;

- Mua bán phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

- Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

Mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý là bán hay mua để bán lại; vận chuyển phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý để bán cho người khác; tàng trữ để bán lại nhằm dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; hoặc dùng phương tiện, dụng cụ đó để đổi lấy hàng hoá hay dùng hàng hoá để đổi lấy phương tiện dụng, cụ đó.

Bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý cho người khác là dùng phương tiện, dụng cụ trên mà mình có dưới bất kỳ hình thức nào như: mua được, xin được, nhặt được, người khác gửi hoặc chiếm đoạt được để bán cho người khác lấy tiền hoặc lấy tài sản.

Mua phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là dùng tiền hoặc tài sản để đổi lấy phương tiện, dụng cụ đó bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản. Chỉ khi nào xác định rõ mục đích của người phạm tội là nhằm bán lại thì mới là hành vi mua bán trái phép phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý. Việc xác định này, là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, căn cứ vào các tình tiết của vụ án.

Xin phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác là bằng lời nói hoặc hành động để người khác cho mình phương tiẹn dụng cụ đó rồi đem bán cho người khác lấy tiền hoặc tài sản khác.

Cũng coi là hành vi mua bán trái phép phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, nếu dùng phương tiện, dụng cụ đó để trao đổi, để thanh toán trái phép hoặc dùng tài sản (không phải là tiền) đem trao đổi, thanh toán lấy phương tiện để bán lại trái phép cho người khác.

Dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là dùng phương tiện hoặc dụng cụ để sản xuất ra một hoặc một số chất ma tuý.

Thế nào là sản xuất ma tuý đã được phân tích ở tội sản xuất trái phép chát ma tuý tại Điều 250 Bộ luật hình sự. Muốn sản xuất được ma tuý, người sản xuất nhất thiết phải dùng phương tiện, dụng cụ như: máy móc, ống nghiệm, lò phản ứng... Hành vi dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý không đòi hỏi người phạm tội đã hoặc đang sản xuất chất ma tuý, mà chỉ cần xác định người phạm tội dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý là hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy đã hoàn thành.

Người dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý không phải là chủ thể của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy mà là hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma tuý.

Dùng phương tiện, dụng cụ vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý

Muốn sử dụng được ma tuý, người sử dụng ma tuý nhất thiết phải dùng phương tiện, dụng cụ như: bàn đèn, xi lanh, kim tiêm, giấy bạc, bật lửa...

Hậu quả của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy không phải là yếu tố bắt buộc để định tội.

Những thiệt hại do hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội chính là những thiệt hại phi vật chất (chính sách quản lý của Nhà nước đối với phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy ). Riêng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là tham gia vào quá trình làm tăng số lượng chất ma tuý trong xã hội hoặc tăng người sử dụng trái phép chất ma tuý trong xã hội.

Số lượng phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy mà người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép cũng được coi là hậu quả của tội phạm nhưng hậu quả này chỉ là những thiệt hại gián tiếp cho xã hội và đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt, số lượng càng lớn thì thiệt hại cho xã hội càng nhiều và người phạm tội bị phạt càng nặng.

2.3. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người từ đủ tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Bộ luật Hình sự không quy định thế nào là năng lực trách nhiệm hình sự nhưng có quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự tại Điều 21 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, người có năng lực trách nhiệm hình sự phải là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi có năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy). Như vậy tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 254 Bộ luật Hình sự có chủ thể thực hiện tội phạm phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

Chủ thể của tội phạm có thể là cá nhân thực hiện tội phạm một mình nhưng cũng có thể là nhiều người cùng thực hiện tội phạm. Trường hợp nhiều người thực hiện cùng một tội phạm được quy định theo Điều 17 Bộ luật Hình sự:

“Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.”

2.4. Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do lỗi cố ý trực tiếp, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc trong trường hợp phương tiện, dụng cụ được sản xuất ra sử dụng vào mục đích thông thường, nếu không chứng minh được người phạm tội biết dùng phương tiện, dụng cụ đó vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý thì không truy cứu trách nhiệm hình sự họ về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

3. Hình phạt đối với người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

Điều 254 Bộ luật Hình sự quy định 03 khung hình phạt đối với người phạm tội như sau:

- Khung hình phạt phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Bị coi là "đã bị xử phạt hành chính", nếu trước đó đã bị xử lý vi phạm hành chính về một trong những hành tại điều  254 của Bộ luật Hình sự, nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý mà lại thực hiện tiếp hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm là trường hợp người phạm tội trước đây đã bị kết án về tội phạm ma túy tại điều 254 của Bộ luật Hình sự, chưa hết thời hạn xóa án tích mà đã tiếp tục thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại.

- Khung hình phạt phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

Cũng như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là trường hợp có nhiều người cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch kế hoạch để thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu.

Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức là một hình thức đồng phạm, có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy như: cung cấp tiền, cung cấp phương tiện, nơi chốn để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy 02 lần trở lên là trường hợp đã có tất cả hai lần sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1 của điều này; đồng thời trong số các lần sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi phạm tội đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện tội phạm một cách dễ dàng.

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là người phạm tội thông qua cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

đ) Có số lượng 20 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại trở lên;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

Đây là trường hợp hành vi phạm tội vượt qua lãnh thổ quốc gia, gây ảnh hưởng đến tình hình ổn định xã hội của hai quốc gia trở lên.

g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

Đây là trường hợp người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là người dưới 16 tuổi, nhưng hành vi này được thực hiện dưới sự chỉ dẫn, ép buộc, dụ dỗ của người trên 16 tuổi.

h) Tái phạm nguy hiểm.

Tái phạm nguy hiểm là trường hợp đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

Như vậy sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy trong trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường trước đây họ đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà đã sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy hoặc trước đây họ đã bị kết án về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích mà nay lại tiếp tục sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

- Khung hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Bộ luật Hình sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tội chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hiện hành là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Tội chiếm đoạt chất ma túy quy định tại Điều 252 BLHS

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy quy định tại Điều 253 BLHS

So sánh tội chiếm đoạt chất ma túy và tội mua bán trái phép chất ma túy?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

BLHS năm 1999 quy định các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt,... chất ma túy thuộc cùng một tội nhưng BLHS năm 2015 lại tách thành những tội khác nhau.

So sánh tội chiếm đoạt chất ma túy và tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Cả hai tội phạm tội chiếm đoạt chất ma túy và tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất đều tác động đến chất ma túy – mặt hàng bị pháp luật cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển,...

So sánh tội chiếm đoạt chất ma túy và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Cả hai tội phạm tội chiếm đoạt chất ma túy và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đều có hành vi chiếm đoạt. Chất ma túy cũng là một loại vật chất, nhưng tại sao chiếm đoạt chất ma túy không được coi là chiếm đoạt tài sản? Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Các tội phá hoại hoài bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Hậu quả của những tội phá hoại hoài bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh không những gây hại đến quốc gia mà còn gây hại đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giưới

Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược là gì?

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược quy định tại Điều 421 BLHS

Tổng hợp các bài viết về Bộ luật Hình sự

Hỏi đáp luật Hình Sự 26/07/2021

Bài viết này tổng hợp tất cả ác vấn đề có trong BLHS Việt Nam năm 2015