Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng dường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Theo Điều 19 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

1. Thu hồi tài sản.

2. Điều chuyển tài sản.

3. Bán tài sản.

4. Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao.

5. Thanh lý tài sản.

6. Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

7. Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia là một trong các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc. Việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định tại Điều 21 Nghị định 46/2018/NĐ-CP như sau:

Các trường hợp điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia.

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được điều chuyển trong các trường hợp sau:

- Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý;

- Tài sản đã được giao quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

- Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ cơ quan được giao quản lý tài sản thuộc Bộ Giao thông vận tải sang doanh nghiệp quản lý theo phương thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan (1);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không thuộc phạm vi quy định tại (1) giữa Bộ Giao thông vận tải với bộ, cơ quan trung ương, địa phương (2);

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không thuộc phạm vi quy định tại (1) giữa các cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị của cơ quan, doanh nghiệp được tiếp nhận tài sản: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan, doanh nghiệp quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trong đó nêu rõ mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản): 01 bản chính;

- Hồ sơ liên quan đến chuyển đổi công năng sử dụng tài sản (trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản): 01 bản sao;

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

- Khi có tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cần điều chuyển, cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chuyển, báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định điều chuyển tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ theo quy định tại mục 3 gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại (1) và (2) xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp với quy định;

- Quyết định điều chuyển tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản điều chuyển; cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều chuyển; danh mục tài sản điều chuyển (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại); lý do điều chuyển; trách nhiệm tổ chức thực hiện;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản và cơ quan, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản có trách nhiệm: Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; thực hiện kế toán giảm, tăng tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có); báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định;

- Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do đơn vị tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định;

- Không thực hiện thanh toán giá trị tài sản khi điều chuyển tài sản.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý

Có các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước

Nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước

Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về 5 nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan nào có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về cách xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia