Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

1. Thế nào là tài sản công?

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công?

3. Có những hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công nào?

4. Quy định của pháp luật về công khai tài sản công?

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công?

6. Có những tiêu chí phân loại tài sản cố định nào?

7. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định như thế nào?

8. Các loại tài sản nào thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân?

9. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có quyền và nghĩa vụ gì?

10. Phát hành hóa đơn bán tài sản công được quy định như thế nào?

11. Quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng?

12. Cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng có trách nhiệm gì trong việc quản lý tài sản công?

13. Ai có quyền giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan của Đảng?

14. Quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Đảng?

15. Mua sắm tài sản tại cơ quan của Đảng được thực hiện như thế nào?

16. Thuê tài sản phục vụ hoạt động tại cơ quan của Đảng được quy định như thế nào?

17. Quy định của pháp luật về thu hồi tài sản công tại cơ quan Đảng?

18. Quy định của pháp luật về điều chuyển tài sản tại cơ quan của Đảng?

19. Quy định của pháp luật về bán tài sản tại cơ quan của Đảng?

20. Quy định của pháp luật về thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng?

21. Quy định của pháp luật về việc tiêu hủy tài sản tại cơ quan của Đảng?

22. Xử lý tài sản trong trường hợp mất, bị hủy hoại tại cơ quan của Đảng như thế nào?

23. Giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng được quy đinh như thế nào?

24. Xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng như thế nào?

25. Bảo quản, xử lý tài sản khi chuyển giao cho cơ quan, đơn vị của Đảng được quy định như thế nào?

31. Khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

32. Quy định về sử dụng chung tài sản tại cơ quan Nhà nước?

33. Trình tự, thủ tục chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

34. Các trường hợp thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

35. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

36. Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

37. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

38. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công tại cơ quan Nhà nước được quy định như thế nào?

39. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định bán tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

40. Bán tài sản công theo hình thức đấu giá được quy định như thế nào?

41. Xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành như thế nào?

42. Bán tài sản công trong trường hợp niêm yết giá được quy định như thế nào?

43. Quy định của pháp luật về thanh lý tài sản tại cơ quan Nhà nước?

44. Quy định của pháp luật về tiêu hủy tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

45. Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại như thế nào?

46. Số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước được quản lý, sử dụng như thế nào?

47. Quy định chung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị?

48. Có những nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp nào?

49. Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân?

50. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài?

51. Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được hình thành từ những nguồn nào?

52. Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh được quy định như thế nào?

53. Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê được quy định như thế nào?

54. Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết được quy định như thế nào?

55. Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao được quy định như thế nào?

56. Tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định dựa trên nguyên tắc nào?

57. Xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định như thế nào?

58. Trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào?

59. Quy định chung về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết?

60. Quản lý, sử dụng tài sản gắn liền với đất và giá trị quyền sử dụng đất tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết như thế nào?

61. Yêu cầu khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết là gì?

62. Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê được quy định như thế nào?

63. Lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết được quy định như thế nào?

64. Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

65. Có những loại tài sản công nào tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân?

66. Quản lý, sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như thế nào?

67. Quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng như thế nào?

68. Quy định của pháp luật về phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng?

69. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng được quy định như thế nào?

70. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng được quy định như thế nào?

71. Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn Nhà nước được quy định như thế nào?

72. Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn Nhà nước?

73. Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước?

74. Nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào?

75. Có các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước?

76. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý?

77. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý?

78. Bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp được quy định như thế nào?

79. Quản lý, sử dụng số tiền tìm được từ việc bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp như thế nào?

80. Phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm gồm những nội dung gì?

81. Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm những loại nào?

82. Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

83. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

84. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

85. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng dường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

86. Bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

87. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

88. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào?

89. Cơ quan nào có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản?

90. Bán đấu giá tài sản là di vật, cổ vật tại nước ngoài được thực hiện như thế nào?

91. Nội dung chủ yếu của phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm những gì?

92. Tài sản phải chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành được thực hiện như thế nào?

93. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

94. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

95. Bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được quy định như thế nào?

96. Mức chi thưởng cho việc phát hiện và giao nộp tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm, bỏ quên?

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định của pháp luật về công khai tài sản công?

Tài sản công 11/10/2021

bài viết trình bày về nội dung, hình thức công khai tài sản công và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc công khai tài sản công

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công?

Tài sản công 11/10/2021

10 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công được quy định tại Điều 10 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Các loại tài sản nào thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân?

Tài sản công 12/10/2021

bày viết trình bày về sáu nhóm tài sản nào thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Phát hành hóa đơn bán tài sản công được quy định như thế nào?

Tài sản công 12/10/2021

bài viết trình bày về việc phát hành hóa đơn bán tài sản công theo quy định tại Điều 96 Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có quyền và nghĩa vụ gì?

Tài sản công 12/10/2021

bài viết trình bày về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định như thế nào?

Tài sản công 12/10/2021

bài viết trình bày về tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình

Có những tiêu chí phân loại tài sản cố định nào?

Tài sản công 12/10/2021

bài viết trình bày về hai tiêu chí phân loại tài sản cố định đó là tiếu chí phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản và phân loại theo nguồn gốc sản phẩm

Ai có quyền giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan của Đảng?

Tài sản công 13/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan của Đảng