Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Theo Điều 19 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

1. Thu hồi tài sản.

2. Điều chuyển tài sản.

3. Bán tài sản.

4. Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao.

5. Thanh lý tài sản.

6. Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

7. Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia là một trong các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia. Việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định tại Điều 23 Nghị định 46/2018/NĐ-CP như sau:

Các trường hợp thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thanh lý trong các trường hợp sau:

- Tài sản bị hư hỏng mà không thể sửa chữa hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

- Phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cũ để đầu tư xây dựng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia mới theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một phần hoặc toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không sử dụng được theo công năng của tài sản;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia thạnh lý

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thanh lý theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ. Vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ, hủy bỏ được xử lý như sau:

- Giao cho cơ quan có tài sản thanh lý để sử dụng vào công tác bảo trì đối với tài sản còn sử dụng được: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giao vật liệu, vật tư thu hồi đưa vào sử dụng; trong trường hợp này, giá trị vật liệu, vật tư được giảm trừ trong dự toán, Hợp đồng bảo trì;

- Điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị để quản lý, sử dụng. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chuyển cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài Bộ Giao thông vận tải theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan;

- Bán vật liệu, vật tư không có nhu cầu sử dụng.

Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan được giao quản lý tài sản: 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trong đó nêu rõ lý do thanh lý): 01 bản chính;

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

- Cơ quan được giao quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại mục 2;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại mục 2 xem xét, quyết định thanh lý tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản chưa phù hợp với quy định. Trường hợp vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản được xử lý theo hình thức điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị, gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

- Quyết định thanh lý tài sản gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Cơ quan được giao quản lý tài sản có tài sản thanh lý; danh mục tài sản thanh lý (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, lý do thanh lý); hình thức thanh lý; hình thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý; trách nhiệm tổ chức thực hiện;

- Căn cứ Quyết định thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý tài sản tổ chức thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản và xử lý vật liệu, vật tư thu hồi theo quy định. Việc bán vật liệu, vật tư thu hồi được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phụ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan được giao quản lý tài sản thanh lý thực hiện kế toán giảm tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 27 Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quản lý, sử dụng số tiền tìm được từ việc bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp như thế nào?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về việc quản lý, sử dụng số tiền tìm được từ việc bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

Phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm gồm những nội dung gì?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về nội dung phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trung ương quản lý

Có các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về các hình thức nào xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước

Nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước được quy định như thế nào?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về nguồn tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ Ngân sách Nhà nước

Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về 5 nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan nào có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về cách xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại