Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Bài viết dưới đây Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về các tài liệu trong hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia và quy định về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia.

Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Theo Điều 7 Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia gồm:

- Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

- Báo cáo kê khai; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định;

- Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định.

Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý;

- Quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.

Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được quy định tại Điều 8 Nghị định 46/2018/NĐ-CP như sau:

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có kết cấu độc lập hoặc một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định là một đối tượng ghi sổ kế toán.

Trường hợp một hệ thống được giao cho nhiều cơ quan quản lý thì đối tượng ghi sổ kế toán là phần tài sản được giao cho từng cơ quan.

Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm:

- Mở sổ và thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định tại Nghị định này;

- Thực hiện báo cáo tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hàng năm theo quy định của pháp luật.

Nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định theo nguyên tắc:

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đã có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì sử dụng giá trị đã có để ghi sổ kế toán; trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì sử dụng giá quy ước để xác định giá trị tài sản làm nguyên giá ghi sổ kế toán; giá quy ước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định;

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hoàn thành, đưa vào sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, giá trị ghi sổ kế toán là giá trị mua sắm, quyết toán theo quy định;

- Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được đầu tư xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt thì sử dụng nguyên giá tạm tính để ghi sổ kế toán. Nguyên giá tạm tính trong trường hợp này được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Giá trị đề nghị quyết toán; giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B; giá trị dự toán dự án đã được phê duyệt. Khi có quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan được giao quản lý tài sản phải thực hiện điều chỉnh giá trị đã hạch toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

- Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong quá trình quản lý, sử dụng được nâng cấp, mở rộng theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt thì giá trị quyết toán của dự án được kế toán tăng giá trị tài sản.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ kế toán, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Những nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước?

Tài sản công 25/10/2021

bài viết trình bày về 5 nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan nào có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về cách xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về việc bán tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia

Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 26/10/2021

bài viết trình bày về quy định của pháp luật về bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia