Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Thông tư số 108/2013/TT-BTC quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Theo đó, Thông tư này quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; bao gồm: xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Đối tượng áp dụng là các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, các đơn vị dự trữ quốc gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động dự trữ quốc gia. Thông tư cũng quy định cụ thể về việc lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Cụ thể như sau:

Khái niệm định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2013 như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia (dưới đây gọi tắt là Định mức) được hiểu là lượng lao động sống và lượng lao động quá khứ biểu hiện bằng thời gian lao động, bằng giá trị hoặc hiện vật được phép sử dụng; hoặc là lượng hàng dự trữ quốc gia được tiêu hao để hoàn thành một công việc trong quá trình quản lý hàng dự trữ quốc gia theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Nhà nước quy định.”

1. Lập, phê duyệt kế hoạch hàng năm về xây dựng định mức

Điều 8 Thông tư số 108/2013/TT-BTC quy định việc lập, phê duyệt kế hoạch hàng năm về xây dựng định mức như sau:

- Các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch hàng năm về xây dựng định mức của Bộ, ngành mình, đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt.

- Căn cứ để lập kế hoạch xây dựng định mức

+ Danh mục hàng dự trữ quốc gia được Chính phủ giao trực tiếp quản lý;

+ Yêu cầu công tác quản lý dự trữ quốc gia của các Bộ, ngành; kế hoạch phát triển danh mục hàng dự trự trữ quốc gia hàng năm và điều kiện phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam;

+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

- Việc phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng định mức hàng năm

Trước năm kế hoạch, các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia căn cứ nhu cầu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế định mức cho năm sau, lập kế hoạch xây dựng định mức năm kế hoạch báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt (phụ lục kèm theo). Nội dung của kế hoạch xây dựng định mức hàng năm bao gồm:

+ Tên định mức;

+ Cơ quan, tổ chức đề nghị;

+ Đối tượng thực hiện;

+ Mục đích xây dựng;

+ Loại hình định mức;

+ Quy định định mức;

+ Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng định mức;

+ Tổ chức biên soạn;

+ Tiến độ thực hiện;

+ Dự kiến kinh phí thực hiện.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia của các Bộ, ngành, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và thông báo đến các Bộ, ngành liên quan.

- Thực hiện kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng năm: Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ sáu tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng định mức.

2. Điều chỉnh kế hoạch xây dựng định mức

Điều 9 Thông tư 108/2013/TT-BTC quy định việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng định mức như sau:

- Trong quá trình triển khai kế hoạch hàng năm, căn cứ yêu cầu thực tế công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các Bộ, ngành có văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bao gồm: Tiến độ, đối tượng, nội dung, kinh phí, bổ sung hoặc rút khỏi kế hoạch.

- Trường hợp do yêu cầu cần thiết của quản lý nhà nước, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hàng năm được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P2)

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về tổ chức bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia và Hợp đồng mua bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá

Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P1)

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về kế hoạch, thẩm quyền bán đấu giá cũng như việc đăng ký tham gia bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia

Bảo quản hàng dự trữ Quốc gia dựa trên những nguyên tắc nào?

Tài sản công 06/10/2021

Bài viết trình bày về bốn nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 51 Luật Dự trữ Quốc gia

Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành xử lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành được xử lý theo hai trường hợp: đấu giá lần 1 không thành và đấu giá lần hai không thành

Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về khái niệm, phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và nguyên tắc xây dựng, ban hành định mức; Tổ chức thẩm định, thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật

Hàng dự trữ Quốc gia được thanh lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

các trường hợp thanh lý và cách hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 14 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về căn cứ, phương pháp, nội dung và quy trình xấy dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

Quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định như thế nào?

Tài sản công 07/10/2021

Bài viết trình bày về quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định tại Điều 14, 15 Thông tư 108/2013/TT-BTC