Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P1)

Pháp lệnh DTQG 2004 có 1 Chương quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành về dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, tại Luật DTQG 2012 đã đưa các nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý DTQG vào Chương quy định chung để gắn với nội dung quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia quy định tại Điều 10 Chương này.

Cụ thể, Luật đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ ngành quản lý DTQG, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách, của đơn vị dự trữ quốc gia, của tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản. Các quy định này nhằm làm rõ trách nhiệm cụ thể phù hợp với phân công, phân cấp về quản lý DTQG, tạo điều kiện để các quy định của Luật được thực hiện thông suốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả DTQG.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 (sau đây gọi là Luật Dự trữ Quốc gia 2012) quy định Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định chính sách phát triển dự trữ quốc gia, định hướng nguồn lực dự trữ quốc gia, phê duyệt kế hoạch 5 năm về dự trữ quốc gia;

- Quyết định mức phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Theo Khoản 2 Điều 12 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm (nếu có);

- Quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp;

- Điều chỉnh Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

Theo Khoản 1 Điều 13 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Trình Quốc hội quyết định chính sách phát triển dự trữ quốc gia, định hướng nguồn lực dự trữ quốc gia, kế hoạch 5 năm về dự trữ quốc gia;

- Trình Quốc hội quyết định mức phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm;

- Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm (nếu có);

- Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp;

- Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh Danh mục hàng dự trữ quốc gia;

- Phân công bộ, ngành thực hiện quản lý hàng dự trữ quốc gia.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Phê duyệt chiến lược dự trữ quốc gia, kế hoạch dự trữ quốc gia hàng năm, quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia;

- Giao kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê duyệt;

- Quyết định việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

Theo Điều 14 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định Bộ Tài chính giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội chính sách phát triển dự trữ quốc gia, định hướng nguồn lực dự trữ quốc gia, kế hoạch 5 năm về dự trữ quốc gia;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương để Chính phủ trình Quốc hội quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm cho bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ mức bổ sung ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm (nếu có) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia, kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm, quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia;

- Tổ chức điều hành hoạt động dự trữ quốc gia, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm và theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia theo thẩm quyền;

- Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm nguồn tài chính cho dự trữ quốc gia đối với bội ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia;

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về chế độ quản lý tài chính, ngân sách, quyết định giá mua tối đa, giá bán tối thiểu, giá bồi thường thiệt hại đối với hàng dự trữ quốc gia và mức chi phí cho việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra số lượng, chất lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia; tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, bảo quản, mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo Điều 15 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gòm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự trữ quốc gia.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hằng năm về dự trữ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu đề Chính phủ trình Quốc hội quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hằng năm; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ mức bổ sung ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia hàng năm (nếu có) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia

Theo Điều 16 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ Quốc gia gồm:

- Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, Danh mục hàng dự trữ quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và mức dự trữ từng loại hàng dự trữ quốc gia.

- Tổ chức chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia; ký và thực hiện hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách

Theo Điều 17 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách gồm:

- Tham mưu để Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tham mưu để Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo quy định của Luật này.

- Tham mưu giúp Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; tổng hợp, báo cáo về hoạt động dự trữ quốc gia để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.

- Trình Bộ Tài chính quyết định kinh phí quản lý, bảo quản cho các đơn vị bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự trữ quốc gia

Theo Điều 18 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự trữ Quốc gia gồm:

- Trực tiếp bảo quản, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng, chủng loại và tại các địa điểm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu huy động và sử dụng hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống.

- Nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức theo dõi việc nhập, xuất, mua, bán, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản

Theo Điều 19 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản gồm:

- Trực tiếp bảo quản hàng dự trữ quốc gia bảo đảm đủ số lượng, đúng chất lượng, chủng loại và tại các địa điểm theo đúng hợp đồng đã ký.

- Thực hiện nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia kịp thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện luân chuyển, hoán đổi hàng dự trữ quốc gia cũ, mới phải cùng chủng loại, số lượng và chất lượng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện báo cáo việc nhập, xuất, tồn kho hàng dự trữ quốc gia cho cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách và bộ, ngành thuê bảo quản.

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo Điều 20 Luật dự trữ Quốc gia 2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm an toàn, bí mật các hoạt động dự trữ quốc gia tại địa phương.

- Có trách nhiệm bố trí đất xây dựng kho dự trữ quốc gia theo quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 05/10/2021

Bài viết trình bày về chiến lược, quy hoạch dự trữ Quốc gia

Điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

5 điều kiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp để thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy dịnh tại Điều 53 Luật Dự trữ Quốc gia.

Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động Dự trữ Quốc gia nào?

Tài sản công 05/10/2021

Ngân sách nhà nước chi cho mua hàng dự trữ quốc gia; đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ quốc gia; hoạt động quản lý dự trữ quốc gia

Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

hai nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia là: Đúng kế hoạch, thẩm quyền; Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, địa điểm; bảo đảm kịp thời, an toàn; đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp luật.

Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

các trường hợp nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng Dự trữ Quốc gia và thực hiện điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng?

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về nhập, xuất hàng dự trữ Quốc gia theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng theo quy định tại Điều 37 Luật Dự trữ Quốc gia

Nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia trong các trường hợp nào?

Tài sản công 05/10/2021

Các trường hợp nhập, xuất hàng Dự trữ Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong tình huống đột xuất, cấp bách; theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia; trong các trường hợp khác

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về Dự trữ Quốc gia? (P2)

Tài sản công 05/10/2021

bài viết trình bày về một số quy định mới của Luật Dự trữ Quốc gia 2012 so với Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia 2004