Quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định như thế nào?

Theo quy định của pháp luật định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được gọi tắt là định mức. Bài viết dưới đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày quy định về việc quản lý định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức theo Thông tư 108/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2013 Thông tư quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ Quốc gia. Nội dung bài viết gồm: báo cáo, kiểm tra thực hiện định mức và kinh phí xây dựng, quản lý định mức.

1. Báo cáo, kiểm tra thực hiện định mức

Điều 14 Thông tư 108/2013/TT-BTC quy định việc báo cáo, kiểm tra thực hiện định mức như sau:

a. Chế độ báo cáo thực hiện định mức

- Báo cáo định kỳ hàng năm: Hàng năm, trước ngày 31/01 các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia lập báo cáo tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật năm trước gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) với các nội dung: định mức được giao; tình hình thực hiện định mức; chênh lệch định mức (tăng hoặc giảm nếu có); lý do chênh lệch và có đề nghị (nếu có).

- Báo cáo đột xuất: Trường hợp cá biệt theo yêu cầu quản lý, cơ quan quản lý dự trữ nhà nước chuyên trách, Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ, đơn vị dự trữ nhà nước báo cáo đột xuất tình hình thực hiện định mức lên các cấp có thẩm quyền.

b. Kiểm tra công tác quản lý định mức

- Các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ động, thường xuyên kiểm tra các đơn vị dự trữ nhà nước trực thuộc về việc tổ chức thực hiện xây dựng, ban hành và quản lý định mức trong phạm vi hàng dự trữ được phân công;

- Hàng năm Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) định kỳ kiểm tra thực hiện xây dựng, ban hành, thực hiện quản lý định mức của đơn vị quản lý hàng dự trữ quốc gia do các Bộ, ngành, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Xuất phát từ nhu cầu quản lý cụ thể, các cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia cấp trên có thể đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện định mức tại các cơ quan, đơn vị dự trữ nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Kinh phí xây dựng, quản lý định mức

Kinh phí xây dựng, quản lý định mức được quy định tại Điều 15 Thông tư số 108/2013/TT-BTC như sau:

- Kinh phí xây dựng, quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành quản hàng dự trữ quốc gia.

- Nội dung chi

+ Tổ chức khảo sát, thí nghiệm trong quá trình xây dựng định mức;

+ Chi phí mua vật tư, mẫu phục vụ cho xây dựng định mức;

+ Tổ chức thu thập thông tin điều tra chọn mẫu; xử lý, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ cho quá trình xây dựng định mức;

+ Xin ý kiến chuyên gia trong quá trình xây dựng định mức;

+ Tổ chức các cuộc họp về định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia;

+ Kinh phí thuê tư vấn trong trường hợp đơn vị được giao quản lý hàng dự trữ quốc gia không đủ năng lực xây dựng định mức;

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện và quản lý định mức của các đơn vị Dự trữ Nhà nước.

- Mức chi

+ Đối với những khoản chi đã có quy định mức chi thì thực hiện theo chế độ quy định hiện hành;

+ Đối với những khoản chi chưa có định mức chi thì Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định mức chi, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy định của pháp luật về bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về quy định của pháp luật về bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán chỉ định, bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng

Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P2)

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về tổ chức bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia và Hợp đồng mua bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá

Bán hàng dự trữ Quốc gia theo phương thức bán đấu giá? (P1)

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về kế hoạch, thẩm quyền bán đấu giá cũng như việc đăng ký tham gia bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia

Bảo quản hàng dự trữ Quốc gia dựa trên những nguyên tắc nào?

Tài sản công 06/10/2021

Bài viết trình bày về bốn nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 51 Luật Dự trữ Quốc gia

Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành xử lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

Đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia không thành được xử lý theo hai trường hợp: đấu giá lần 1 không thành và đấu giá lần hai không thành

Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về khái niệm, phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và nguyên tắc xây dựng, ban hành định mức; Tổ chức thẩm định, thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật

Hàng dự trữ Quốc gia được thanh lý như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

các trường hợp thanh lý và cách hàng dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 14 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào?

Tài sản công 06/10/2021

bài viết trình bày về căn cứ, phương pháp, nội dung và quy trình xấy dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia