Quản lý Nhà nước về dự trữ Quốc gia gồm những nội dung gì?

Mục đích của quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia là thực hiện một loạt các biện pháp quản lý nhằm định hướng, điều chỉnh các quan hệ xã hội, các tổ chức đoàn thể, người dân để hình thành, sử dụng dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách. Xuất phát từ mục đích đó, theo Điều 10 Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 quy định nội dung quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

“Điều 10. Nội dung quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia.

2. Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển dự trữ quốc gia.

3. Quy định chi tiết Danh mục hàng dự trữ quốc gia; phân bổ ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia; quyết định xuất, nhập, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dự trữ quốc gia.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ quốc gia.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia.

8. Hợp tác quốc tế về dự trữ quốc gia.”

Cụ thể nội dung quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia như sau:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia

Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia là nội dung quan trọng hàng đầu để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia. Nhằm cụ thể hóa đầy đủ, đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thì nội dung này lại càng có ý nghĩa hơn trong việc thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ Quốc gia phải góp phần phát triển dự trữ Quốc gia, thúc đẩy phát triển nền kinh tế định hướng XNCN và góp phần đắc lực cho sự thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển dự trữ quốc gia.

Hoạt động dự trữ quốc gia chỉ thực sự có hiệu quả cao đối với đời sống - kinh tế của quốc gia, đáp ứng với từng thời kỳ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội khi và chỉ khi ngành dự trữ quốc gia xây dựng được chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển dự trữ quốc gia.

+ Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia là toàn bộ quá trình dự báo, hoạch định mục tiêu, quy hoạch và kế hoạch hình thành nguồn dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bảo đảm an ninh quốc phòng.

+ Căn cứ vào chiến lược phát triển dự trữ quốc gia, mục tiêu của dự trữ quốc gia, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và dự báo về tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế để xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia.

+ Nội dung kế hoạch dự trữ quốc gia: mức dự trữ quốc gia cuối kì; kế hoạch tăng, giảm dự trữ quốc gia, nhân viên đổi hàng; đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; phương án cân đối nguồn tài chính cho hoạt động dự trữ quốc gia.

3. Quy định chi tiết Danh mục hàng dự trữ quốc gia; phân bổ ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia; quyết định xuất, nhập, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Việc xác định Danh mục hàng dự trữ quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng để khi xảy ra các tình huống đột xuất, cấp bách về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính sẵn có và phù hợp với yêu cầu của mục tiêu dự trữ quốc gia. Vì vậy, để xác định danh mục mặt hàng dự trữ quốc gia phải dựa trên các tiêu chí sau đây:

+ Là mặt hàng chiến lược, thiết yếu có tần suất sử dụng nhiều, có tác dụng ứng phó kịp thời trong tình huống đột xuất, cấp bách

+ Là mặt hàng đặc chủng, không thể thay thế

+ Là vật tư, thiết bị, hàng hóa bảo đảm quốc phòng, an ninh mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại.

Mua, bán, xuất, nhập hàng dự trữ quốc gia nhằm bảo đảm hàng dự trữ quốc gia luôn luôn được đầy đủ về số lượng, chất lượng. Vì vậy, việc quy định hoạt động của các nghiệp vụ này phải phù hợp với cơ chế thị trường, tiết kiệm ngân sách, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trong nền kinh tế thị trường.

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia phải nhằm kéo dài thời hạn lưu kho bảo quản, bảo đảm chất lượng, giảm hao hụt hàng dự trữ quốc gia; hạn chế ô nhiễm môi trường; phù hợp với thực tiễn; chuyển giao có chọn lọc công nghệ bảo quản tiên tiến của thế giới.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dự trữ quốc gia.

Nhằm nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định hoạt động của Ngành cho cán bộ, công chức, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để hoạt động này diễn ra liên tục, thường xuyên, sinh động và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

+ Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tài chính về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

+ Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật cụ thể: ây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật về DTQG đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dự trữ quốc gia.

Trên thực tế những năm gần đây, ngành Dự trữ Quốc gia có sự phát triển cả về quy mô cũng như nhiều danh mục hàng hóa mới được đưa vào bảo quản. Sự phát triển của Dự trữ Quốc gia kéo theo nhu cầu đổi mới về cơ chế quản lý và cập nhật công nghệ bảo quản mới. Tùy theo đối tượng là quản lý hay thực hiện nghiệp vụ bảo quản để xác định kiến thức cần bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia.

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, là hoạt động kiểm tra, xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục.

Thanh tra chuyên ngành về dự trữ quốc gia thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dự trữ quốc gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật dự trữ Quốc gia.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và mục tiêu của Luật dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và mục tiêu của Luật dự trữ Quốc gia 2012

Chính sách của Nhà nước về dự trữ Quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Chính sách của Nhà nước về dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 5 Luật dự trữ Quốc gia 2012

Dự trữ quốc gia được hình thành từ nguồn nào?

Tài sản công 05/10/2021

Dự trữ quốc gia được hình thành từ nguồn Ngân sách nhà nước và Nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước

Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia?

Tài sản công 05/10/2021

Nguyên tắc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 7 Luật Dự trữ Quốc gia 2012

Người làm công tác dự trữ Quốc gia được hưởng chế độ, chính sách gì?

Tài sản công 05/10/2021

Người làm công tác dự trữ Quốc gia được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề

Mức phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ Quốc gia là bao nhiêu?

Tài sản công 05/10/2021

Mức phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ Quốc gia được quy định tại Điều 10 Nghị định 94/2013/NĐ-CP

Quản lý Nhà nước về dự trữ Quốc gia gồm những nội dung gì?

Tài sản công 05/10/2021

Quản lý Nhà nước về dự trữ Quốc gia gồm những nội dung được quy định tại Điều 10 Luật Dự trữ Quốc gia

Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề là bao nhiêu?

Tài sản công 05/10/2021

Người làm công tác Dự trữ Quốc gia được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Điều 12 Nghị định 94/2013/NĐ-CP