Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là gì?

Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Sau đây, Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Căn cứ Điều 43 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định như sau:

Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 22 của Luật này.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương.

3. Quản lý quỹ đất đô thị; việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh bất động sản; sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố để phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị.

5. Chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch đô thị.

6. Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm; phòng, chống các tệ nạn xã hội ở đô thị.

7. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị.

8. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương trước Hội đồng nhân dân thành phố, trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương chỉ được giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của mình; không xử lý những công việc đã phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương; không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền phân công, ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giúp mình theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết và quyết định các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết do tính chất, mức độ quan trọng, cấp bách của công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có thể trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương hoặc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết công việc trên cơ sở hồ sơ trình của sở, ngành, cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân. Trường hợp cần thiết cần phải xử lý gấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phải trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo giải quyết công việc trên hồ sơ trình của sở, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân; trên cơ sở đó, Văn phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ trực tiếp hoặc phân công, ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương chủ trì họp, làm việc với Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét, trước khi quyết định. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp, báo cáo trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Trong trường hợp cần thiết hoặc pháp luật quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền quyết định việc thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều quận, huyện, thị xã và phải xử lý trong thời gian dài; quyết định đặt bộ phận thường trực, giúp việc của tổ chức phối hợp liên ngành tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hoặc sở, ngành, cơ quan liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền triệu tập, chủ trì và quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận, quyết định tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền ký các quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố ký các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong phạm, vi lĩnh vực, công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền ủy quyền cho một thành viên Ủy ban nhân dân thành phố thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố trình đề án, dự án, dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan khác. Ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể.

Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương vắng mặt và xét thấy cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền ủy nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực hoặc một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thay mặt mình lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và giải quyết công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương phụ trách.

Khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương vắng mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc hoặc phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương khác giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương vắng mặt.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan