Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là gì?

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 112 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như sau:

Điều 112. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

1. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

2. Tổ đại biểu Hội đồng nhân có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân và để đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp Hội đồng nhân dân.”

Như vậy, thông qua quy định trên, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được thể hiện ở các lĩnh vực sau:

1. Quyền giám sát:

Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trêm, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp thì Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn nơi đại biểu ứng cử. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là 07 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát và mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia giám sát.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp:

Kỳ họp Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thảo luận và ra nghị quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kỳ họp hoặc họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân họp công khai hoặc họp kín theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp. Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đưa ra đề nghị về dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân. Dựu kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được gửi đến Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cùng với quyết định triệu tập kỳ họp chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ thảo luận, cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp để Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua. Việc thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp được tiến hành bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ đại biểu của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, Tổ trường Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có thể được mời để trao đổi, thảo luận những vấn đề cần thiết để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đăng ký phát biểu và được Chủ tọa phiên họp mời từng đại biểu phát biểu. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phải tập trung phát biểu vào những vấn đề đang thảo luận nhưng không được phát biểu quá 02 lần về cùng một vấn đề, thời gian phát biểu không quá 10 phút. Trong trường hợp thành viên của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do hết thời gian phát biểu thì có quyền ghi lại ý kiến của mình và gửi Thư ký kỳ họp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch kỳ họp.

3. Nhiệm vụ tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri:

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân và các cơ quan Nhà nước. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri được diễn ra chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri để đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp Hội đồng nhân dân đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân là cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhằm liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên cứu các vấn đề bức xúc của cử tri; lựa chọn hình thức tiếp xúc, nội dung báo cáo, cách thức phổ biến đối với cử tri phù hợp để đảm bảo tính công khai, minh bạch và cũng để các tổ chức, nhân dân, cử tri cùng theo dõi giám sát việc thực hiện.

Trong công tác tổng hợp các ý kiến, ngoài việc ghi chép đầy đủ các ý kiến của cử tri phản ánh, đại biểu còn phải phân loại ý kiến theo thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực mang lại hiệu quả cao, giúp Tổ đại biểu có thêm nhiều thông tin khi tham gia quyết định các chủ trương, chính sách của địa phương.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã chỉ ra các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan