Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình như thế nào?

Việc thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Theo đó, thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình là việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về đề nghị xây dựng nghị quyết.

Thẩm quyền thẩm định:

Theo Khoản 1 Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết.

Khoản 2 Điều 13 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng;

- Tổ chức nghiên cứu các nội dung liên quan đến đề nghị xây dựng nghị quyết;

- Trường hợp cần thiết, tổ chức họp tư vấn thẩm định hoặc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học;

- Trường hợp cần thiết, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về đề nghị xây dựng nghị quyết.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ có trách nhiệm cử đại diện tham gia thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Sở Tư pháp thẩm định.

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết:

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi để thẩm định gồm các tài liệu sau:

- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách.

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách.

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý.

- Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết.

- Tài liệu khác (nếu có).

Trong đó, những tài liệu được gửi bằng bản giấy bao gồm: tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết; báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới và tác động giới của chính sách, những tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Thời hạn thẩm định:

Khoản 3 Điều 115 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.

Báo cáo thẩm định:

Báo cáo thẩm định là kết quả của hoạt động thẩm định. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của Sở Tư pháp về nội dung thẩm định và về đề nghị xây dựng nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thẩm định. Cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý đề nghị xây dựng nghị quyết và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo đề nghị xây dựng nghị quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch

Xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Trình đề nghị xây dựng nghị quyết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc trình đề nghị xây dựng nghị quyết

Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết

Cơ quan nào đề nghị xây dựng nghị quyết?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về đề nghị xây dựng nghị quyết

Thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo nghị quyết