Thẩm định dự thảo nghị định như thế nào?

Thẩm định dự thảo nghị định được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái niệm thẩm định:

Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Theo đó, thẩm định dự thảo nghị định là việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về dự thảo nghị định của Chính phủ.

Thẩm quyền thẩm định:

Khoản 1 Điều 92 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ.

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định dự thảo nghị định như sau:

- Tổ chức thẩm định dự án, dự thảo đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng.

- Tổ chức nghiên cứu các nội dung liên quan.

- Tổ chức họp tư vấn thẩm định, thành lập Hội đồng thẩm định.

- Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cử đại diện phối hợp thẩm định.

- Bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

Đối với dự thảo nghị định có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

Hồ sơ gửi thẩm định:

Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

- Tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định;

- Dự thảo nghị định;

- Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị định;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định; bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định quy định về vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Tài liệu khác (nếu có).

Trong đó, tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định và dự thảo nghị định được gửi bằng bản giấy; các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Nội dung thẩm định:

Nội dung thẩm định tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Sự cần thiết ban hành nghị định; đối tượng, phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo nghị định quy định các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị định với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với văn bản được quy định chi tiết đối với nghị định quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với các chính sách đã được thông qua trong đề nghị xây dựng nghị định đối với nghị định quy định vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội

- Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định, nêu trong dự thảo nghị định có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo nghị định, nếu trong dự thảo nghị định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành nghị định;

- Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Điều 42 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định. Trường hợp hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định không đáp ứng yêu cầu thì chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. Thời điểm thẩm định được tính từ ngày Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ.

Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo:

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo những vấn đề thuộc nội dung dự thảo nghị định; tự mình hoặc cùng cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo nghị định. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định dự thảo nghị định.

 Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến cơ quan thẩm định khi trình Chính phủ dự thảo nghị định.

Báo cáo thẩm định:

Báo cáo thẩm định là kết quả của hoạt động thẩm định. Báo cáo thẩm định được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và kết quả cuộc họp thẩm định về dự thảo nghị định. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định và ý kiến về việc dự thảo đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ. Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc thẩm định dự thảo nghị định.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Xem xét, thông qua dự thảo luật tại ba kỳ họp Quốc hội như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 23/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, thông qua dự thảo luật tại ba kỳ họp Quốc hội

Xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ai có quyền công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết

Xây dựng, ban hành lệnh, quyết định của Chủ tịch nước như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

Triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về việc triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết

Trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm lập danh mục văn bản quy định chi tiết

Đề nghị xây dựng nghị định và lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 25/10/2021

Bài viết trình bày về đề nghị xây dựng nghị định và lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định

Xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định