Xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch như thế nào?

Việc xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch được quy định như thế nào? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Thẩm quyền soạn thảo:

Khoản 1 Điều 109 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như sau:

- Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công cơ quan chủ trì soạn thảo;

- Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo:

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo, chịu trách nhiệm chính về nội dung, hình thức và thời gian soạn thảo dự thảo.

Trong quá trình soạn thảo dự thảo nghị quyết liên tịch, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau:

- Cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan; nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; đăng tải toàn văn dự thảo văn bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử và của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày, trừ những văn bản được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Trong thời gian dự thảo đang được lấy ý kiến, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo văn bản mà khác với dự thảo đã đăng tải trước đó thì phải đăng lại dự thảo văn bản đã được chỉnh lý. Đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến.

- Ngoài đăng tải để lấy ý kiến, việc lấy ý kiến có thể thông qua hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và đăng tải nội dung giải trình, tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức mình để Nhân dân biết.

- Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo.

Thẩm định dự thảo nghị quyết liên tịch:

Thẩm định dự thảo nghị quyết liên tịch là việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về dự thảo nghị quyết liên tịch. Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ; Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết liên tịch:

Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

- Tờ trình Chính phủ về dự thảo;

- Dự thảo văn bản;

- Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo;

- Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính;

- Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết;

- Tài liệu khác (nếu có).

Trong đó, tờ trình Chính phủ về dự thảo; dự thảo văn bản được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Nội dung thẩm định dự thảo nghị quyết liên tịch:

Nội dung thẩm định tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được thông qua;

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính;

- Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo.

Thời gian thẩm định dự thảo nghị quyết liên tịch:

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết liên tịch:

Hồ sơ dự thảo để thẩm tra:

Hồ sơ dự thảo để thẩm tra bao gồm:

- Tờ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án, dự thảo;

- Dự thảo văn bản;

- Báo cáo thẩm định đối với dự án, dự thảo do Chính phủ trình; ý kiến của Chính phủ đối với dự án, dự thảo không do Chính phủ trình; bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý;

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo; báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo;

- Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo;

- Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

- Dự thảo văn bản quy định chi tiết và tài liệu khác (nếu có).

Trong đó, tờ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo; dự thảo văn bản được gửi bằng bản giấy, các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Nội dung thẩm tra:

Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản.

- Nội dung của dự thảo văn bản và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; việc giao và chuẩn bị văn bản quy định chi tiết (nếu có).

- Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản.

- Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Việc bảo đảm chính sách dân tộc, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn đề dân tộc, bình đẳng giới.

- Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra yêu cầu cơ quan trình dự thảo báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo.

Xem xét, thông qua, ký ban hành dự thảo nghị quyết liên tịch:

Theo Khoản 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng ký ban hành nghị quyết liên tịch.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật Hoàng Anh đã trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm những tài liệu nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm những tài liệu

Thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm định dự thảo thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc thẩm định dự thảo thông tư

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là gì?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Xem xét, ký ban hành thông tư như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xem xét, ký ban hành thông tư

Xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 27/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tổ chức bộ máy Nhà nước 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc xây dựng, ban hành quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước