Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 413 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) tuân thủ pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công được quy định như sau:

“Điều 413. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Ngay sau khi nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, Tòa án nhân dân cấp cao phải có văn bản yêu cầu Tòa án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án đã ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp cao để xem xét, giải quyết.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao quyết định thành lập Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một Thẩm phán chủ trì việc nghiên cứu hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp cao nhận được hồ sơ vụ việc, Hội đồng phúc thẩm phải tiến hành xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công.

Quyết định của Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng.”

Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

Kháng cáo kháng nghị là quyền đề nghị Toà án cấp trên trực tiếp xem xét lại bản án hay quyết định của Toà án cấp dưới chưa có hiệu lực pháp luật của những người tham gia tố tụng và Viện Kiểm sát theo quy định của BLTTDS 2015.

- Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo.

- Tính hợp pháp của cuộc đình công có thể hiểu là phù hợp với quy định pháp luật, không làm những điều pháp luật cấm, không cho phép, mà chỉ thực hiện những điều pháp luật thừa nhận, cho phép.

Xác định việc yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công là việc dân sự, chính vì vậy tương tự như quyết định giải quyết việc dân sự khác, quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Người có quyền kháng cáo, kháng nghị, thời hạn kháng cáo, kháng nghị, chuẩn bị xét đơn yêu cầu kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, trình tự giải quyết yêu cầu kháng cáo quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, quyền hạn của Hội đồng phúc thẩm đều thực hiện theo quy định chung về giải quyết việc dân sự theo thủ tục phúc thẩm từ Điều 371 đến Điều 375 BLTTDS 2015. Cụ thể:

- Người có quyền kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công:

+ Người yêu cầu bao gồm: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ, nghĩa vụ liên quan đến quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công;

+ Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp họ không có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Theo đó, ngay sau khi nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, Tòa án nhân dân cấp cao phải có văn bản yêu cầu Tòa án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết.

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án đã ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp cao để xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao quyết định thành lập Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một Thẩm phán chủ trì việc nghiên cứu hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp cao nhận được hồ sơ vụ việc, Hội đồng phúc thẩm phải tiến hành xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công.

Phiên họp phúc thẩm xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công được tiến hành theo trình tự sau đây:

+ Thư ký phiên họp báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp;

+ Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có mặt, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp;

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo, người kháng cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày về nội dung kháng cáo và căn cứ của việc kháng cáo. Trường hợp chỉ có Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng cáo, vừa có kháng nghị thì các đương sự trình bày về nội dung kháng cáo và các căn cứ của việc kháng cáo trước, sau đó Kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát không kháng nghị thì Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo trước khi Hội đồng phúc thẩm ra quyết định. Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự;

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong nội dung kháng cáo, kháng nghị;

+ Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định trình bày kết luận giám định, giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn.

 Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì Thẩm phán cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp. Hội đồng phúc thẩm xem xét quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ có liên quan và ra một trong các quyết định sau đây:

+ Giữ nguyên quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án cấp sơ thẩm;

+ Sửa quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án cấp sơ thẩm;

+ Hủy quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ việc dân sự cho Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm;

+ Hủy quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án cấp sơ thẩm và đình chỉ giải quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công;

+ Đình chỉ giải quyết việc xét đơn yêu cầu theo thủ tục phúc thẩm nếu tại phiên họp tất cả người kháng cáo rút đơn kháng cáo, Viện kiểm sát rút kháng nghị.

Quyết định của Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng.

Quyết định phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ quyết định có chứa thông tin quy định tại khoản 2 Điều 109 của BLTTDS 2015: “Tòa án không công khai nội dung tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai.”

Như vậy, do tính chất phức tạp và nhạy cảm của yêu cầu xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công mà thủ tục giải quyết, kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công có những điểm khác biệt so với thủ tục chung cụ thể:

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết kháng cáo, kháng nghị là Tòa án nhân dân cấp cao.

- Thời hạn giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công ngắn hơn so với thời hạn giải quyết kháng cáo quyết định quyết định giải quyết việc dân sự nói chung, theo đó trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu Hội đồng phúc thẩm ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quy trình thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm?

Tố tụng 17/12/2021

Bài viết trình bày về thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm.

Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm bao gồm những ai?

Tố tụng 17/12/2021

Bài viết trình bày về những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm.

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có những thẩm quyền gì?

Tố tụng 19/12/2021

Bài viết trình bày về thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm.

Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa?

Tố tụng 19/12/2021

Bài viết trình bày về việc giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa.

Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án?

Tố tụng 19/12/2021

Bài viết trình bày về việc hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án.

Quyết định giám đốc thẩm phải bảo đảm những nội dung gì?

Tố tụng 19/12/2021

Bài viết trình bày về quyết định giám đốc thẩm.