Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định như thế nào?

Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thì mức phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định cụ thể như sau:

1. Lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

a. Lệ phí nộp đơn đăng ký

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí (mỗi lần được phép gia hạn): 120.000VNĐ

b. Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

- Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000VNĐ

+ Đối với đơn sáng chế có trên 01 điểm độc lập thì điểm độc lập thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi điểm độc lập: 100.000VNĐ

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp: 120.000VNĐ

c. Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế

- Lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế (đối với sáng chế/giải pháp hữu ích (mỗi năm) cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ): 100.000VNĐ

- Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn): 10% lệ phí duy trì/gia hạn

- Lệ phí yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế: 50.000VNĐ

d. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 200.000VNĐ

- Lệ phí công bố quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; Quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp, Quyết định ghi nhận/xóa tên Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (bao gồm cả sửa đổi thông tin về đại diện sở hữu công nghiệp): 150.000VNĐ

- Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, (bao gồm cả sửa đổi thông tin); Quyết định xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp, Quyết định ghi nhận/xóa tên Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, (bao gồm cả sửa đổi thông tin về đại diện sở hữu công nghiệp): 150.000VNĐ

2. Phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

a. Phí thẩm định về sở hữu công nghiệp

- Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; yêu cầu sửa đổi thu hẹp phạm vi bảo hộ; để giải quyết khiếu nại (đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ). Đối với sáng chế: phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu: 900.000VNĐ

+ Nếu bản mô tả sáng chế có trên 6 trang, phải nộp thêm cho mỗi trang, mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 40.000VNĐ

+ Phí phân loại quốc tế về sáng chế (mỗi phân nhóm): 100.000VNĐ

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu): 600.000VNĐ

- Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn) - trừ sửa đổi theo Văn bằng bảo hộ đã cấp ở nước ngoài theo yêu cầu của tổ chức thu phí: 160.000VNĐ

- Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (mỗi đơn đăng ký): 160.000VNĐ

- Phí thẩm định hồ sơ đơn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (mỗi văn bằng bảo hộ): 230.000VNĐ

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn, duy trì, sửa đổi văn bằng bảo hộ; gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (mỗi văn bằng bảo hộ); ghi nhận thay đổi thông tin đại diện sở hữu công nghiệp liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký Quốc gia; sửa đổi Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, gồm: Sửa đổi phạm vi chuyển giao, sửa đổi kéo dài thời hạn (mỗi văn bằng bảo hộ liên quan đến nội dung sửa đổi) và sửa đổi khác (mỗi Giấy chứng nhận chuyển giao quyền sử dụng): 160.000VNĐ

- Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (mỗi văn bằng bảo hộ): 180.000VNĐ

- Phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mỗi văn bằng bảo hộ): 390.000VNĐ

- Phí thẩm định hồ sơ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 300.000VNĐ

- Phí phúc tra kết quả kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (mỗi môn): 150.000VNĐ

- Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, Giấy chứng nhận Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, Hồ sơ yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp, ghi nhận/xóa tên Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (bao gồm cả sửa đổi thông tin về đại diện sở hữu công nghiệp): 250.000VNĐ

b. Phí giải quyết yêu cầu phản đối đơn về sở hữu công nghiệp

- Phí giải quyết yêu cầu phản đối cấp Văn bằng bảo hộ của người thứ ba (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm): 550.000VNĐ

c. Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm (đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ: 600.000VNĐ

d. Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp

- Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000VNĐ

+ Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình: 60.000VNĐ

+ Nếu bản mô tả sáng chế có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang: 10.000NĐ

- Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000VNĐ

e. Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ

- Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ

+ Năm thứ 1; Năm thứ 2 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 300.000VNĐ

+ Năm thứ 3; Năm thứ 4 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 500.000VNĐ

+ Năm thứ 5; Năm thứ 6 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 800.000VNĐ

+ Năm thứ 7; Năm thứ 8 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 1.200.000VNĐ

+ Năm thứ 9; Năm thứ 10 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích; 1.800.000VNĐ

+ Năm thứ 11 - Năm thứ 13 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 2.500.000VNĐ

+ Năm thứ 14 - Năm thứ 16 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 3.300.000VNĐ

+ Năm thứ 17 - Năm thứ 20 đối với sáng chế, giải pháp hữu ích: 4.200.000VNĐ

f. Phí thẩm định đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp

- Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế: 300.000VNĐ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đặc điểm của quyền tác giả

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 27/04/2021

Quyền tác giả là một bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ, do vậy, nó có đầy đủ các đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ. Quyền tác giả còn có những đặc điểm riêng biệt của nó, vậy những đặc điểm riêng biệt đó là gì, mời bạn đọc cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu rõ