Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ

Thứ sáu, 30/07/2021, 11:52:23 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ?

3. Quyền tác giả là gì? Nội dung quyền tác giả được quy định như thế nào?

4. Sử dụng tác phẩm đã công bố có phải xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả không?

5. Pháp luật quy định những hành vi nào xâm phạm đến quyền tác giả?

6. Ai là chủ thể của quyền tác giả?

7. Ai là chủ thể của quyền liên quan?

9. Pháp luật quy định những hành vi nào xâm phạm đến quyền liên quan?

10. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả là bao lâu?

11. Ai là chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan?

12. Tác phẩm là gì? Điều kiện bảo hộ tác phẩm được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

13. Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

14. Hình thức, nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

15. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật như thế nào?

16. Nội dung quyền liên quan

17. Chủ thể của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là ai?

18. Điều kiện bảo hộ quyền liên quan được quy định như thế nào?

19. Hình thức, đối tượng và nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

20. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

21. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan gồm những loại nào?

22. Phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là bao nhiêu?

23. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

24. Các nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

25. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu được pháp luật quy định như thế nào?

26. Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

27. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí được pháp luật quy định như thế nào?

28. Điều kiện bảo hộ với kiểu dáng công nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

29. Ai có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí?

30. Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là gì?

31. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý bao gồm những quy định nào?

32. Điều kiện bảo hộ sáng chế được pháp luật quy định như thế nào?

33. Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

34. Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định có những loại nhãn hiệu nào?

35. Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý?

36. Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

37. Có thể ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp không? Một số vấn đề liên quan.

38. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như thế nào?

39. Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế như thế nào?

40. Văn bằng bảo hộ là gì? Các vấn đề về Văn bằng bảo hộ

41. Các vấn đề cơ bản liên quan đến sáng kiến được quy định như thế nào?

42. Yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là gì?

43. Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

44. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

45. Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế là gì?

46. Phí, lệ phí liên quan đến thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định như thế nào?

47. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được quy định như thế nào?

48. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý được quy định như thế nào?

49. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

50. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định như thế nào?

51. Quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý như thế nào?

52. Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào?

53. Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như thế nào?

54. Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

55. Người thứ ba có quyền ý kiến về việc cấp Văn bằng bảo hộ không? Và xử lý ý kiến của người thứ ba như thế nào?

56. Ai là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp?

57. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

58. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? Quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ.

59. Nhãn hàng hóa là gì và có thuộc đối tượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp không?

60. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là thực hiện những hành vi gì?

61. Những hành vi nào vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?

62. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý?

63. Tác giả của các đối tượng sở hữu công nghiệp là ai?

64. Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

65. Hành vi vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

66. Hành vi vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

67. Quy định của pháp luật về hành vi vi phạm quyền đối với tên thương mại như thế nào?

68. Quy định của pháp luật về hành vi vi phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

69. Đối tượng, nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?

70. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp?

71. Quy định của pháp luật về quyền sử dụng sáng chế bị chuyển giao theo quyết định bắt buộc như thế nào?

72. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế?

73. Điều kiện bảo hộ đối quyền đối với giống cây trồng là gì?

74. Các nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng?

75. Hình thức và hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như thế nào?

76. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn?

77. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp?

78. Xử phạt vi phạm hành chính đối với sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo được quy định như thế nào?

79. Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa Iý bị xử phạt như thế nào?

80. Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng đươc quy định như thế nào?

81. Chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng là ai?

82. Quy định về đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng như thế nào?

83. Thủ tục Sửa đối, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng như thế nào?

84. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào?

85. Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng như thế nào?

86. Quyền tự bảo vệ được quy định như thế nào?

87. Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào?

88. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

89. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

90. Bồi thường thiệt hại trong xử phạt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

91. Các quy định về quyền khởi kiện và chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

92. Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hành chính được quy định như thế nào?

93. Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự như thế nào?

94. Cách lập bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích được quy định như thế nào?

95. Tranh chấp nhãn hiệu giải quyết như thế nào?

96. Hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không?

97. Biên soạn là gì? Quy trình đăng ký tác phẩm biên soạn như thế nào?

98. Tác phẩm cải biên, tác phẩm chuyển thể là gì?

99. Người chấp bút có phải là tác giả hay đồng tác giả không?

100. Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì?

101. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự được quy định như thế nào?

102. Trường hợp nào sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

103. Trường hợp nào sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

104. Sử dụng tin tức thời sự đã công bố có phải xin phép hay trả thù lao cho chủ sở hữu không? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu?

105. Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc như thế nào?

106. Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan đến sở hưu trí tuệ được quy định như thế nào?

107. Phân loại tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ như thế nào?

108. Mã số vạch có phải đóng phí duy trì không? Vi phạm quy định về mã số vạch bị xử lý như thế nào?

109. Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

110. Thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

111. Trích dẫn hợp lý tác phẩm là như thế nào?

112. Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ trong bản mô tả kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

113. Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

114. Có thể ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp không?

115. Bản quyền với quyền tác giả có phải là một không?

116. Có những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nào?

117. Thế nào là giới hạn quyền sở hữu trí tuệ? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

118. Hợp đồng chuyển giao công nghệ?

119. Có được đăng ký nhãn hiệu tên người nổi tiếng không?

120. Sử dụng sách, giáo trình photo có vi phạm bản quyền không?

 

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Tổng hợp các bài viết về Luật xuất bản 2012 Hoạt động phát hành xuất bản phẩm được quy định như thế nào? Quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử được quy định như thế nào? Đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và thẩm quyền xử lý xuất bản phẩm vi phạm? Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được quy định như thế nào? Kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử được quy định như thế nào? Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm được quy định như thế nào? Xuất khẩu xuất bản phẩm được quy định như thế nào? Trình tự thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được quy định như thế nào? Thẩm định nội dung tác phẩm, tài liệu trước khi tái bản? Liên kết trong hoạt động xuất bản được quy định như thế nào? Đăng ký xuất bản và xác nhận đăng ký xuất bản được quy định như thế nào? Các chức danh tổng giám đốc (giám đốc) và tổng biên tập nhà xuất bản phải đảm bảo tiêu chuẩn gì? Cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập được quy định như thế nào? Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của biên tập viên Quảng cáo trên xuất bản phẩm được quy định như thế nào? Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản nhà xuất bản được quy định như thế nào? Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản được quy định như thế nào? Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản được quy định như thế nào?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư