Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ

1. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định như thế nào trong Luật sở hữu trí tuệ?

3. Quyền tác giả là gì? Nội dung quyền tác giả được quy định như thế nào?

4. Sử dụng tác phẩm đã công bố có phải xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả không?

5. Pháp luật quy định những hành vi nào xâm phạm đến quyền tác giả?

6. Ai là chủ thể của quyền tác giả?

7. Ai là chủ thể của quyền liên quan?

9. Pháp luật quy định những hành vi nào xâm phạm đến quyền liên quan?

10. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả là bao lâu?

11. Ai là chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan?

12. Tác phẩm là gì? Điều kiện bảo hộ tác phẩm được pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào?

13. Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

14. Hình thức, nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

15. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật như thế nào?

16. Nội dung quyền liên quan

17. Chủ thể của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là ai?

18. Điều kiện bảo hộ quyền liên quan được quy định như thế nào?

19. Hình thức, đối tượng và nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

20. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

21. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan gồm những loại nào?

22. Phí, lệ phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là bao nhiêu?

23. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

24. Các nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

25. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu được pháp luật quy định như thế nào?

26. Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

27. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí được pháp luật quy định như thế nào?

28. Điều kiện bảo hộ với kiểu dáng công nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

29. Ai có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí?

30. Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là gì?

31. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý bao gồm những quy định nào?

32. Điều kiện bảo hộ sáng chế được pháp luật quy định như thế nào?

33. Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

34. Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định có những loại nhãn hiệu nào?

35. Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý?

36. Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

37. Có thể ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp không? Một số vấn đề liên quan.

38. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như thế nào?

39. Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế như thế nào?

40. Văn bằng bảo hộ là gì? Các vấn đề về Văn bằng bảo hộ

41. Các vấn đề cơ bản liên quan đến sáng kiến được quy định như thế nào?

42. Yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là gì?

43. Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

44. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

45. Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế là gì?

46. Phí, lệ phí liên quan đến thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được quy định như thế nào?

47. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được quy định như thế nào?

48. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý được quy định như thế nào?

49. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

50. Phí, lệ phí liên quan đến cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định như thế nào?

51. Quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý như thế nào?

52. Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào?

53. Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như thế nào?

54. Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

55. Người thứ ba có quyền ý kiến về việc cấp Văn bằng bảo hộ không? Và xử lý ý kiến của người thứ ba như thế nào?

56. Ai là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp?

57. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

58. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? Quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ.

59. Nhãn hàng hóa là gì và có thuộc đối tượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp không?

60. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là thực hiện những hành vi gì?

61. Những hành vi nào vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?

62. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý?

63. Tác giả của các đối tượng sở hữu công nghiệp là ai?

64. Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

65. Hành vi vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

66. Hành vi vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

67. Quy định của pháp luật về hành vi vi phạm quyền đối với tên thương mại như thế nào?

68. Quy định của pháp luật về hành vi vi phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

69. Đối tượng, nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?

70. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp?

71. Quy định của pháp luật về quyền sử dụng sáng chế bị chuyển giao theo quyết định bắt buộc như thế nào?

72. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế?

73. Điều kiện bảo hộ đối quyền đối với giống cây trồng là gì?

74. Các nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng?

75. Hình thức và hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như thế nào?

76. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn?

77. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp?

78. Xử phạt vi phạm hành chính đối với sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo được quy định như thế nào?

79. Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa Iý bị xử phạt như thế nào?

80. Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng đươc quy định như thế nào?

81. Chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng là ai?

82. Quy định về đình chỉ, phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng như thế nào?

83. Thủ tục Sửa đối, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng như thế nào?

84. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào?

85. Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng như thế nào?

86. Quyền tự bảo vệ được quy định như thế nào?

87. Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào?

88. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

89. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

90. Bồi thường thiệt hại trong xử phạt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

91. Các quy định về quyền khởi kiện và chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

92. Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả bằng biện pháp hành chính được quy định như thế nào?

93. Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự như thế nào?

94. Cách lập bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích được quy định như thế nào?

95. Tranh chấp nhãn hiệu giải quyết như thế nào?

96. Hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không?

97. Biên soạn là gì? Quy trình đăng ký tác phẩm biên soạn như thế nào?

98. Tác phẩm cải biên, tác phẩm chuyển thể là gì?

99. Người chấp bút có phải là tác giả hay đồng tác giả không?

100. Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì?

101. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự được quy định như thế nào?

102. Trường hợp nào sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

103. Trường hợp nào sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

104. Sử dụng tin tức thời sự đã công bố có phải xin phép hay trả thù lao cho chủ sở hữu không? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu?

105. Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc như thế nào?

106. Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan đến sở hưu trí tuệ được quy định như thế nào?

107. Phân loại tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ như thế nào?

108. Mã số vạch có phải đóng phí duy trì không? Vi phạm quy định về mã số vạch bị xử lý như thế nào?

109. Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?

110. Thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

111. Trích dẫn hợp lý tác phẩm là như thế nào?

112. Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ trong bản mô tả kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

113. Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

114. Có thể ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp không?

115. Bản quyền với quyền tác giả có phải là một không?

116. Có những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nào?

117. Thế nào là giới hạn quyền sở hữu trí tuệ? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

118. Hợp đồng chuyển giao công nghệ?

119. Có được đăng ký nhãn hiệu tên người nổi tiếng không?

120. Sử dụng sách, giáo trình photo có vi phạm bản quyền không?

 

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm của doanh nghiệp

Trích dẫn hợp lý tác phẩm là như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về thế nào là trích dẫn hợp lý tác phẩm

Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ trong bản mô tả kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ trong bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

bài viết trình bày về yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Có thể ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp không?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Có những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nào?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về 4 biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về hợp đồng chuyển giao công nghệ

Sử dụng sách, giáo trình photo có vi phạm bản quyền không?

Tư vấn Sở hữu trí tuệ 24/07/2021

Bài viết trình bày về sử dụng sách, giáo trình photo