Tổng hợp bài viết Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016?

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Điều 5. Hội về dược

Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm

Chương II

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC

Điều 7. Chính sách của Nhà nước về dược

Điều 8. Lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp dược

Điều 9. Quy hoạch phát triển công nghiệp dược

Điều 10. Trách nhiệm trong phát triển công nghiệp dược

Chương III

HÀNH NGHỀ DƯỢC

Mục 1. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Điều 11. Vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 12. Cấp, cấp lại, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 13. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 14. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 15. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 16. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 17. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 18. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 19. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 20. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc

Điều 21. Điều kiện đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 22. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 23. Thẩm quyền cấp, cấp lại, Điều chỉnh nội dung, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 26. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 27. Thủ tục cấp, cấp lại, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 28. Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 29. Quản lý Chứng chỉ hành nghề dược

Mục 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ DƯỢC

Điều 30. Quyền của người hành nghề dược

Điều 31. Nghĩa vụ của người hành nghề dược

Chương IV

KINH DOANH DƯỢC

Mục 1. CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Điều 32. Hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược

Điều 33. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Điều 34. Điều kiện kinh doanh đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh Mục hạn chế bán lẻ

Điều 35. Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Mục 2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Điều 36. Cấp, cấp lại, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Điều 37. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Điều 38. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Điều 39. Thủ tục cấp, cấp lại, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Điều 40. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Điều 41. Quản lý Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

Mục 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC

Điều 42. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược

Điều 43. Quyền và trách nhiệm của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 44. Quyền và trách nhiệm của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 45. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 46. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 47. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là nhà thuốc

Điều 48. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là quầy thuốc

Điều 49. Quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã

Điều 50. Quyền và trách nhiệm của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Điều 51. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 52. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng

Điều 53. Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc

Chương V

ĐĂNG KÝ, LƯU HÀNH, THU HỒI THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Mục 1. ĐĂNG KÝ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Điều 54. Đối tượng và yêu cầu đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 55. Hình thức đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 56. Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, thời hạn cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 57. Quyền và trách nhiệm của cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 58. Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mục 2. LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Điều 59. Quy định về lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 60. Thuốc, nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu, xuất khẩu

Điều 61. Nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường

Mục 3. THU HỒI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Điều 62. Các trường hợp thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 63. Hình thức thu hồi, mức độ vi phạm, phạm vi và thời gian thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi

Điều 64. Trách nhiệm thu hồi thuốc

Điều 65. Thẩm quyền ra quyết định thu hồi thuốc, thủ tục thu hồi thuốc

Chương VI

DƯỢC LIỆU VÀ THUỐC CỔ TRUYỀN

Mục 1. DƯỢC LIỆU

Điều 66. Nuôi trồng, thu hái, khai thác, chế biến dược liệu

Điều 67. Bảo quản dược liệu

Điều 68. Chất lượng của dược liệu

Mục 2. THUỐC CỔ TRUYỀN

Điều 69. Kinh doanh thuốc cổ truyền

Điều 70. Cung ứng, chế biến, bào chế và sử dụng thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 71. Đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc cổ truyền

Điều 72. Thử thuốc cổ truyền trên lâm sàng trước khi đăng ký lưu hành

Điều 73. Chất lượng thuốc cổ truyền

Chương VII

ĐƠN THUỐC VÀ SỬ DỤNG THUỐC

Điều 74. Đơn thuốc

Điều 75. Sử dụng thuốc

Chương VIII

THÔNG TIN THUỐC, CẢNH GIÁC DƯỢC VÀ QUẢNG CÁO THUỐC

Điều 76. Nội dung và trách nhiệm thông tin thuốc

Điều 77. Cảnh giác dược

Điều 78. Tổ chức hoạt động thông tin thuốc và cảnh giác dược

Điều 79. Quảng cáo thuốc

Chương IX

DƯỢC LÂM SÀNG

Điều 80. Nội dung hoạt động dược lâm sàng

Điều 81. Triển khai hoạt động dược lâm sàng

Điều 82. Quyền và nghĩa vụ của người làm công tác dược lâm sàng

Điều 83. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động dược lâm sàng

Chương X

QUẢN LÝ THUỐC TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 84. Cung ứng, bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc

Điều 85. Sản xuất, pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chương XI

THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG, THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC

Mục 1. THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG

Điều 86. Các giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng

Điều 87. Thử thuốc trên lâm sàng để đăng ký lưu hành thuốc

Điều 88. Yêu cầu đối với thuốc thử lâm sàng

Điều 89. Thuốc phải thử lâm sàng, thuốc miễn thử lâm sàng hoặc miễn một số giai đoạn thử lâm sàng khi đăng ký lưu hành thuốc

Điều 90. Điều kiện của người tham gia thử thuốc trên lâm sàng

Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thử thuốc trên lâm sàng

Điều 92. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng

Điều 93. Quyền và trách nhiệm của cơ sở nhận thử thuốc trên lâm sàng

Điều 94. Nguyên tắc và thẩm quyền phê duyệt thử thuốc trên lâm sàng

Điều 95. Hồ sơ, quy trình thử thuốc trên lâm sàng

Mục 2. THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC CỦA THUỐC

Điều 96. Các giai đoạn thử tương đương sinh học của thuốc và thuốc phải thử tương đương sinh học

Điều 97. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người tham gia thử tương đương sinh học của thuốc

Điều 98. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thuốc thử tương đương sinh học

Điều 99. Quyền và trách nhiệm của cơ sở nhận thử tương đương sinh học của thuốc

Điều 100. Nguyên tắc phê duyệt việc thử tương đương sinh học của thuốc

Điều 101. Hồ sơ, quy trình thử tương đương sinh học của thuốc

Chương XII

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ VIỆC KIỂM NGHIỆM THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC

Điều 102. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Điều 103. Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Điều 104. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Điều 105. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Chương XIII

QUẢN LÝ GIÁ THUỐC

Điều 106. Nguyên tắc quản lý nhà nước về giá thuốc

Điều 107. Các biện pháp quản lý giá thuốc

Điều 108. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc

Điều 109. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Bộ Y tế

Điều 110. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Bộ Tài chính

Điều 111. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Bộ Công Thương

Điều 112. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 113. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quản lý giá thuốc

Điều 114. Trách nhiệm của các cơ sở thực hiện đầu thầu thuốc

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng mỹ phẩm như thế nào?

Y tế - Dược 08/01/2022

Lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng mỹ phẩm

Kiểm tra nhà nước về chất lượng mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Kiểm tra nhà nước về chất lượng mỹ phẩm

Kiểm tra, thanh tra mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Kiểm tra, thanh tra mỹ phẩm

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm để lưu thông trên thị trường Việt Nam?

Y tế - Dược 08/01/2022

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm để lưu thông trên thị trường Việt Nam

Thông tin và chế độ báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm?

Y tế - Dược 08/01/2022

Thông tin và chế độ báo cáo việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm