Dự toán gói thầu xây dựng được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt ra sao?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Cùng với tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng là một trong các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán gói thầu xây dựng (sau đây gọi là dự toán gói thầu) là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu được xác định cho từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. (quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 10/2021/NĐ-CP). Bàiv viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày về việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu

Điều 18, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (Nghị định 10/2021/NĐ-CP) quy định như sau: 

"Điều 18. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu

1. Việc thẩm tra, thẩm định dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này thực hiện như đối với dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 17 Nghị định này để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định này. Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định này.

4. Tùy theo đặc điểm, tính chất của gói thầu, việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này được thực hiện như quy định đối với điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tại Điều 15 Nghị định này."

Từ quy định trên, việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu được quy định như sau: 

1. Tổ chức thực hiện việc thẩm định dự toán gói thầu 

Việc thẩm tra, thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED, đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thực hiện như đối với dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Xem thêm: 

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

2. Phê duyệt dự toán gói thầu 

Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng. (căn cứ tại Khoản 9, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014)

Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu đối với dự án thực hiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) để triển khai hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (EPC), dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu xác định trên cơ sở thiết kế FEED, đối với dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án, dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Điều 19, Thông tư 10/2021/NĐ-CP quy định giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. 

Giá gói thầu được cập nhật trước ngày mở thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu nếu cần thiết.

3. Các trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu 

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng. 

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 5, Thông tư 11/2021/TT-BXD, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần chi phí sau: chi phí thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, cụ thể dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể, chi phí thẩm định, thẩm tra

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày thời điểm, thẩm quyền thực hiện việc thẩm định dự toán xây dựng, Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình

Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc phê duyệt, điểu chỉnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán gói thầu được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định chung về xác định dự toán gói thầu, xác định dự toán gói thầu đối với một số dự án cụ thể