Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án dự án đầu tư, do ô nhiễm môi trường được quy định như thế nào?

1. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ tại Điều 17, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ sửa đổi tại Điều 1, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ, việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1.1. Giai đoạn xây dựng khung chính sách 

Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;

+ Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;

+ Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí;

+ Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư);

+ Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện;

+ Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+ Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). 

Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung trên bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

1.2. Giai đoạn thẩm tra khung chính sách 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thẩm tra khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem thêm: Bài viết thẩm tra khung chính sách 

1.3. Giai đoạn lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Căn cứ vào khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ, ngành có dự án đầu tư tổ chức lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án.

Xem thêm: Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện ra sao?

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Bộ, ngành phê duyệt, tổ chức lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Bộ, ngành có dự án đầu tư.

Xem thêm: Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định như thế nào?

Quyết toán kinh phí 

2. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, đe dọa tính mạng con người

Căn cứ tại Điều 16, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người được thực hiện như sau: 

a. Thực hiện trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được bồi thường được quy định tại Điều 75, Luật đất đai năm 2013

Các điều kiện này tương tự như các điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Xem thêm: Các điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng là gì?

Khi có đủ các điều kiện này, mà hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở và không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền. 

Tuy nhiên, nếu hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

b. Thực hiện hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở và thực hiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các trường hợp này được quy định tại Điều 6 và Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Xem thêm: Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định như thế nào?

3. Bố trí tái định cư trong trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích đất hoặc một phần mà phần còn lại không thể sử dụng

Đối với trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất ở tái định cư. Diện tích đất ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương quy định nhưng không được vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương;

Việc nộp tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất và các ưu đãi khác thực hiện theo quy định của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

4. Quy định về việc giải quyết tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để bố trí tái định cư.

Đối với trường hợp thu hồi đất ở do thiên tai gây ra, ngân sách nhà nước chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người do doanh nghiệp đó gây ra. Trường hợp doanh nghiệp đã giải thể, phá sản thì tiền bồi thường, hỗ trợ do ngân sách nhà nước chi trả.

Luật Hoàng Anh 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Các trường hợp được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/07/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất được xác định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/07/2021

Bài viết trình bày về việc xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất

Các điều kiện và việc thực hiện hỗ trợ, ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/07/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện và việc thực hiện hỗ trợ, ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất