Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở được thu phí như thế nào?

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Vậy việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng , thẩm định thiết kế cơ sở bị thu phí như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cơ quan có trách nhiệm thu phí

Như đã phân tích ở trên, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.  Bên cạnh đó, Khoản 41, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2014 quy định thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Do vậy, cơ quan có trách nhiệm tổ chức thu phí thẩm định chính là các cơ quan có thẩm quyền thẩm định các loại báo cáo này.

Xem thêm: 

Dự án đầu tư xây dựng được thẩm định như thế nào?(P1)

Dự án đầu tư xây dựng được thẩm định như thế nào?(P2)

Mức thu phí 

Căn cứ tại Điều 4, Thông tư 209/2016/TT-BTC, số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu được xác định như sau: 

Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu

Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như sau:

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng = Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

Nv =Ntb - { (Nib - Nia) /(Gia -Gib) x (Gia - Gib)}

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với một số dự án 

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định theo hướng dẫn tại mục a nhưng tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Trường hợp đặc biệt, Bộ Xây dựng có đề án đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với từng dự án cụ thể.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị mới

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị mới được xác định theo hướng dẫn tại mục a, trong đó tổng mức đầu tư được phê duyệt làm căn cứ tính thu phí không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trong dự án.

d. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại mục a. 

đ. Xác định số tiền phí thẩm định thiết kế cơ sở phải thu

Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác theo quy định của Luật xây dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng (theo phân cấp) chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án thì mức thu phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án bằng 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu mức thu.

e. Xác định phí phải nộp trong trường hợp nhà nước phải thuê chuyên gia tư vấn thẩm tra phục vụ thẩm định 

Đối với những dự án đầu tư quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định hoặc có yêu cầu chuyên gia, tư vấn thẩm tra hoặc đã có thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí tương ứng quy định tại điểm 1, 2 Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT-BTC. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Biểu mức thu phí

Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC 

a. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 

Tổngmức đầu tư dự án (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075 

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

b. Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu mức thu.

Xem thêm: 

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về biểu mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng

Các dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được lưu trữ, bảo quản thông tin như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc lưu trữ, bảo quản thông tin dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Các nguyên tắc xây dựng, quản lý và danh mục thông tin, dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày các nguyên tắc xây dựng, quản lý và danh mục thông tin, dữ liệu định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Chất thải rắn xây dựng được phân loại, lưu giữ, thu gom và vận chuyển như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về việc phân loại, lưu giữ, thu gom và vận chuyển chất thải rắn xây dựng

Chủ thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp lệ phí bao nhiêu?

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày về lệ phí chủ thể được cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp

Từ ngày 05/07/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư được quy định như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 29/10/2021

Bài viết trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư từ ngày 05/07/2021

Từ ngày 05/07/2021, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư được quy định như thế nào? (P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 30/10/2021

Bài viết trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư từ ngày 05/07/2021