Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Dịch vụ luật sư

Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp của người sử dụng lao động như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:41:59 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Khi sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra, người sử dụng lao động là chủ thể chịu trách nhiệm lớn nhất trong hoạt động xử lý sự cố. Vậy, Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp của người sử dụng lao động như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Theo Khoản 2 Điều 19 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/05/2015, khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại nơi làm việc, người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau:

1. Tạm dừng hoạt động sản xuất liên quan đến sự cố kỹ thuật tại nơi làm việc, ứng cứu người lao động

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 19 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/05/2015, khi phát hiện có sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, điều đầu tiên người sử dụng lao động phải làm là ra lệnh ngừng ngay các hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, vì nếu các thiết bị, máy, vật tư, chất đã gặp sự cố thì có thể gây ra các thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe của người lao động cũng như tài sản của người sử dụng lao động. Đối với người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật, người sử dụng lao động phải tổ chức ứng cứu khẩn cấp cho người lao động, đưa người lao động bị tai nạn do sự cố kỹ thuật đến cơ sở y tế.

Nếu nhận thấy sự cố kỹ thuật ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn tại nơi làm việc, khiến nơi làm việc của người lao động trở nên nguy hiểm, người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ngừng việc, rời khỏi nơi làm việc. Người sử dụng lao động không được ép người lao động quay trở lại nơi làm việc khi sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng chưa được khắc phục. Đây là quyền của người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của bản thân cũng như là trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động.

2. Xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiệm trọng, thực hiện các biện pháp khắc phục

Khi đã tạm thời đảm bảo an toàn cho những người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố kỹ thuật, người sử dụng lao động phải có kế hoạch, xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiệm trọng.

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, phương án này bao gồm các nội dung:

- Lực lượng xử lý sự cố kỹ thuật (tại chỗ, hỗ trợ từ các tổ chức khác)

- Phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động xử lý sự cố kỹ thuật

- Cách thức, trình tự xử lý sự cố

Các biện pháp khắc phục sự cố cũng phải được người sử dụng lao động xây dựng dưới sự đóng góp ý kiến, tham mưu của những người, bộ phận thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở, cũng như các chủ thể có liên quan như cơ quan chuyên môn. Việc bố trí, thực hiện các biện pháp này cũng do người sử dụng lao động chỉ đạo người, bộ phận thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố kỹ thuật.

3. Huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng cứu kịp thời

Có 03 nhóm nhân lực người sử dụng lao động có thể huy động:

- Nhân lực ngay tại nơi làm việc là những người lao động đang thực hiện công việc của mình

- Nhân lực huy động từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh lân cận

- Nhân lực có khả năng chuyên môn, trình độ kỹ thuật được người sử dụng lao động thuê để xử lý sự cố kỹ thuật

Về vật lực và phương tiện, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp hoặc chi trả chi phí cung cấp các vật lực và phương tiện xử lý sự cố kỹ thuật.

4. Thông báo, báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

a. Thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố kỹ thuật về sự cố kỹ thuật

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 19 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/05/2015, người sử dụng lao động phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố kỹ thuật. Việc thông báo nhằm đảm bảo cơ quan này thực hiện nhiệm vụ quản lý, giúp người sử dụng lao động khắc phục sự cố thông qua hỗ trợ huy động nhân lực, vật lực cùng giúp xây dựng phương án xử lý sự cố dựa trên kinh nghiệm quản lý, giải quyết các sự cố của cơ quan Nhà nước.

b. Phối hợp với cơ quan địa phương báo cáo lên cơ quan cấp tên trực tiếp của cơ quan địa phương

Theo Khoản c Điều 19 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/05/2015, người sử dụng lao động phải phối hợp với cơ quan địa phương báo cáo lên cơ quan quản lý trực tiếp khi:

- Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động

- Vượt quá khả năng ứng phó của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương. Riêng trong trường hợp này, phải khẩn cấp báo cáo cho cấp trên trực tiếp để nhanh chóng, kịp thời giải quyết sự cố, tránh để sự cố ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Xem thêm: 

Các nội dung của phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như thế nào?

Các nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi có kết quả quan trắc môi trường để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc như thế nào?

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử được quy định như thế nào? Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những gì? Vi phạm hành chính của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P1) Vi phạm hành chính của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xử lý như thế nào ? (P2) Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài xử lý như thế nào ? Vi phạm hành chính các quy định về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài xử lý như thế nào ? Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P2) Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ?(P1) Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì ? Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp ? Quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào ? Chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Thời hạn và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào ? Quy định về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động ? Nội dung, mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Nội dung của Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ? Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì ?

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về Luật Hoàng Anh - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư