Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hồ sơ tổ chức đại hội đồng cổ đông NHANH – GỌN – GIÁ RẺ.

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:14 (GMT+7)

Thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ tổ chức đại hội đồng cổ đông NHANH – GỌN – GIÁ RẺ.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Công ty bạn đang cần xin ý kiến cổ đông về một kế hoạch, dự định phát sinh trong kinh doanh tại một cuộc họp bất thường? Hay công ty của bạn muốn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để tổng kết hoạt động trong năm vừa qua cùng với các thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị? Tuy nhiên bạn lại chưa rõ trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như thế nào? Bạn không biết hồ sơ trong cuộc họp cần có những nội dung gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc GỌI NGAY cho chúng tôi qua số điện thoại: 0908 308 123 để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ và tư vấn, cung cấp dịch vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông NHANH – TRỌN GÓI – GIÁ RẺ.

TẠI SAO PHẢI TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG?

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Các cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là nơi để các cổ đông quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược lâu dài và tổng kết những hoạt động trong năm tài chính của công ty. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông thực hiện quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định của công ty thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong công ty cổ phần.

TRÌNH TỰ VÀ HỒ SƠ CẦN CÓ KHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bước 1: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

Trước tiên, bạn cần lập 1 danh sách các cổ đông có quyền dự họp dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.

Bước 2: Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp

Người triệu tập ĐHĐCĐ sẽ chuẩn bị nội dung cuộc họp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác.

Theo đó, cần soạn thảo các nội dung cơ bản như sau:

 • Thư mời họp ĐHĐCĐ;
 • Chương trình làm việc và quy chế làm việc;
 • Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
 • Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
 • Các tờ trình ĐHĐCĐ;
 • Thẻ biểu quyết;
 • Phiếu bầu cử và quy chế bầu cử.

Bước 3: Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải soạn thư mời họp và gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Bước 4: Đăng ký cổ đông dự họp

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

- Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Bước 5: Khai mạc và tiến hành bầu chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu

Bước 6: Tiến hành cuộc họp

Thư ký Đại hội ghi chép các diễn tiến của Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế bạc Đại hội.

Xem thêm: Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

SOẠN THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chương trình và nội dung cuộc họp;

- Họ, tên chủ tọa và thư ký;

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Chi tiết: Pháp luật quy định như thế nào về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông?

Bạn còn chưa biết cách soạn thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty? Hay còn gặp vướng mắc trong trình tự, thủ tục và nội dung cần thiết trong cuộc họp? Đừng tiếc một CUỘC GỌI, một tin nhắn cho LUẬT SƯ để nhận được những TƯ VẤN MIỄN PHÍ và NHANH NHẤT.

CHI PHÍ TƯ VẤN DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO CÔNG TY

Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông với Chi Phí Trọn Gói, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, cụ thể:

 • Xây dựng lịch trình tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ đại hội theo tình hình thực tế của Công ty;
 • Cử Luật sư tham dự hỗ trợ Đoàn Chủ tọa các vấn đề về pháp lý trong cuộc họp; hỗ trợ giải đáp các thắc mắc theo yêu cầu của cổ đông;
 • Tham mưu xử lý các tình huống tại đại hội;
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo yêu cầu.

Hãy LIÊN HỆ NGAY với Luật Hoàng Anh để nhận báo giá cụ thể với Chi Phí Thấp Nhất nhé.

DỊCH VỤ TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỒ SƠ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bạn còn gặp vướng mắc trong trình tự, thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc chưa nắm rõ các quy định pháp luật về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông? Bạn cần tư vấn các nội dung phát sinh tại Đại hội? Hay bạn đang cần hỗ trợ về cơ sở, vật chất để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông? Hãy liên hệ với Luật Hoàng Anh để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Luật Hoàng Anh là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất.

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư