Phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nằm trong hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật hiện hành về phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Căn cứ tại Điều 39, Luật đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh quy định như sau: 

1. Căn cứ lập và nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh 

1.1. Căn cứ lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh 

Căn cứ lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh bao gồm 02 căn cứ sau:

a. Các căn cứ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Theo quy định tại Điều 20, Luật quy hoạch 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, căn cứ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật quy hoạch bao gồm:

+ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển.

+ Quy hoạch cao hơn.

Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

+ Quy hoạch thời kỳ trước.

b. Các căn cứ theo quy định của pháp luật đất đai 

Bên cạnh các căn cứ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh còn căn cứ vào tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện, định mức sử dụng đất và tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

1.2. Nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh 

Nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch tại Mục 2, Chương II, Luật quy hoạch 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.

Xem thêm: Nội dung của việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là gì?

2. Căn cứ lập và nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

2.1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được lập căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất quốc gia; nội dung phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, lập kế hoạc sử dụng đất còn dựa trên nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước và khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Xem thêm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định như thế nào?

2.2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Khoản 4, Điều 39, Luật đất đai năm 2013 sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;

+ Xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

+ Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

+ Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong thời kỳ quy hoạch thực hiện trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

+ Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

+ Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

 

3. Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Một trong các căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia đó là nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện. Vì vậy, các chủ thể có thẩm quyền cần phải xác định được nhu cầu sử dụng đất trong vòng 05 năm của từng ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh để từ đó lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. 

Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Các sở, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh theo từng đơn vị hành chính cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương; 

+ Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi nhu cầu sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất; 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

+ Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi quyết định cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện.

Xem thêm: 

Ai có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên nguyên tắc nào?

Luật Hoàng Anh

 

 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tranh chấp đất đai là gì? Tranh chấp đất đai có mấy dạng?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm tranh chấp đất đai, đặc điểm của tranh chấp đất đai và các dạng tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành

Việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 23/06/2021

Bài viết trình bày về các nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục để tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp

Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý và sử dụng đất đai được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/06/2021

Bài viết trình bày về chức năng, cơ sở xây dựng hệ thống, nguyên tắc thiết kế, vận hành hệ thống và trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì? Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập dựa trên nguyên tắc nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 24/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy định của pháp luật về kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất