Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là gì?

Trình tự, thủ tục phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định tại Điều 9, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và được sửa đổi tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Khoản 5, Điều 1, Nghị định 148/2014/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thẩm định, phê duyệt theo các bước sau:

Bước 01: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;

Bước 02: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 03: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 04: Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong trường hợp cần thiết;

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 05: Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 06: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng để thẩm định quy hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý.

Bước 07: Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân cấp huyện còn gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt.

Bước 08: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 09: Cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ;

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào? 

2. Về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được thẩm định, phê duyệt theo các bước sau:

Bước 01: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định.

Thời gian: Quý III hàng năm 

Ví dụ: quý III năm 2019, Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm 2020 đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định.

Bước 02: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 03: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu hồ sơ không hợp lệ;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 04: Các thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

Thời hạn: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 05: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất, gửi thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn chỉnh hồ sơ;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến.

Bước 06: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

Bước 07: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thực hiện xong trước ngày 31 tháng 12 căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

3. Về trình tự, thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép trong trường hợp có một số thay đổi trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Căn cứ tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, đây là trường hợp phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Khi đó, trình tự, thủ tục trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép được quy định như sau:

Bước 01: Người sử dụng đất, chủ đầu tư dự án đề xuất nhu cầu điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

Bước 02: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Thời hạn: không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất nhu cầu điều chỉnh.

Thành phần hồ sơ: tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; danh mục các dự án, công trình phải điều chỉnh; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các dự án, công trình phải điều chỉnh;

Bước 02: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Thời hạn: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua;

Thời hạn: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 03: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo;

Thời hạn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm:

Ai có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Pháp luật quy định như thế nào về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Luật Hoàng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khái niệm và căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về khái niệm và các căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 52, Luật đất đai năm 2013

Ai là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất, đối với đất được Nhà nước giao để quản lý?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được Nhà nước giao để quản lý

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cho thuê đất?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về những chủ thể được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56, Luật đất đai năm 2013

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 25/06/2021

Bài viết trình bày về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh được quy định trong pháp luật hiện hành về đất đai