Các quy định về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là gì?

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Các chi phí đầu tư xây dựng là các chi phí thực hiện trong quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. Cùng với tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng là một trong các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khoản 1, Điều 135, Luật Xây dựng năm 2014 quy định dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. Vậy dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, điều chỉnh như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

1. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình 

Điều 14, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 10/2021/NĐ-CP) quy định: 

"Điều 14. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình

1. Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24, 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

2. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án.

3. Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí quy định tại khoản 2 Điều này được gửi cho người quyết định đầu tư."

Từ quy định trên, pháp luật quy định về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình như sau: 

a. Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình 

Bởi lẽ việc thẩm định dự toán thực hiện đồng thời với việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Do vậy, thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24, 25 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, chúng tôi đã trình bày chi tiết trong bài viết 

Xem thêm: 

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt như thế nào? (P1)

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt như thế nào? (P2)

b. Phê duyệt dự toán các chi phí 

Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án. Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí được gửi cho người quyết định đầu tư.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

Điều 14, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 10/2021/NĐ-CP) quy định: 

"Điều 15. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng.

2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm phần dự toán xây dựng công trình không điều chỉnh và phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt.

5. Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh."

Căn cứ quy định trên, việc điều chỉnh dự toán công trình được quy định như sau: 

a. Các trường hợp được điều chỉnh 

Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể bao gồm các trường hợp:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này;

- Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt;

- Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b. Thành phần và thẩm quyền điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm phần dự toán xây dựng công trình không điều chỉnh và phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định tại Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình. 

Xem thêm: 

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Bởi lẽ việc thẩm định dự toán thực hiện đồng thời với việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Do vậy, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định cụ thể tại mục 3, Chương III, Nghị định 15/2021/NĐ-CP. 

c. Xử lý khi dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt hoặc không vượt dự toán nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng . 

- Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt.

- Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh.

Xem thêm: 

Các quy định về tổng mức đầu tư xây dựng là gì?

Tổng hợp các bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về khái niệm, nội dung chi tiết của việc thẩm định đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể

Tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định, thẩm tra như thế nào?(P3)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về Nội dung chi tiết của việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng đối với từng chủ thể thẩm định cụ thể, chi phí thẩm định, thẩm tra

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P1)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày thời điểm, thẩm quyền thực hiện việc thẩm định dự toán xây dựng, Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Dự toán xây dựng công trình được thẩm định, thẩm tra như thế nào? (P2)

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày về nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với từng trường hợp cụ thể

Các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 07/10/2021

Bài viết trình bày các quy định về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình