Tổng hợp các bài viết về việc quản lý , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

1. Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là gì?

2. Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo nguyên tắc nào?

3. Các hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ là các hành vi nào?

4. Các đối tượng nào được huấn luyện, cấp chứng nhận về sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ?

5. Cơ quan, tổ chức, người được giao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có trách nhiệm gì?

6. Trình tự cấp, cấp đổi , cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là gì?

7. Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp bao gồm các nội dung gì? (P1)

8. Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp bao gồm các nội dung gì? (P2)

9. Đối tượng, thẩm quyền cấp GCN và nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ là gì? 

10. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ như thế nào? 

11. Ai được trang bị vũ khí quân dụng?

12. Các trường hợp, số lượng, chủng loại, vũ khí, công cụ hỗ trợ được phép mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam? 

13. Các trường hợp bị thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận là trường hợp nào?

14. Cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Việt Nam như thế nào?

15. Điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là gì?

16. Quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp như thế nào?

17. Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày như thế nào?

18. Quản lý, bảo quản tiền chất thuốc nổ như thế nào?

19. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày?

20. Thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng như thế nào?

21. Tổ chức, doanh nghiệp khác không thuộc BCA, BQP được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí như thế nào?

22. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí của tổ chức , doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được quy định ra sao?

23. Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là các trường hợp nào?

24. Các đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trong CAND là các đối tượng nào?

25. Các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được trang bị các loại công cụ hỗ trợ nào?

26. Các đối tượng và thủ tục trang bị vũ khí thể thao?

27. Trong lực lượng Công an nhân dân, loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị được quy định ra sao?

28 Việc cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao được thực hiện theo thủ tục nào?

29 Vũ khí quân dụng được sử dụng theo nguyên tắc nào?

30 Vũ khí thô sơ là gì? Các đối tượng nào được trang bị vũ khí thô sơ?

31 Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ quân dụng như thế nào?

32 Cấp Giấy phép mua vũ khí, Giấy phép sửa chữa vũ khí được thực hiện theo thủ tục nào?

33 Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp như thế nào?

34 Thủ tục trang bị và khai báo vũ khí thô sơ được quy định như thế nào?

35 Vũ khí được vận chuyển như thế nào?

36 Vật liệu nổ quân dụng được vận chuyển như thế nào?

37 Vũ khí thô sơ được sử dụng như thế nào?

38 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được cấp theo thủ tục nào?

39 Dịch vụ nổ mìn được quy định như thế nào?

40 Ai phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp và trình độ chuyên môn đối với họ là gì?

41 Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ là gì?

42 Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp như thế nào?

43 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp như thế nào?

44 Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ như thế nào?

45 Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp như thế nào?

46 Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp là gì? (P1)

47 Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp là gì? (P2)

48 Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp như thế nào?

49 Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được cấp theo thủ tục nào?

50 Huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ trong Công an nhân dân được quy định như thế nào?

51 Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa công cụ hỗ trợ như thế nào?

52 Sử dụng công cụ hỗ trợ như thế nào?

53 Tiền chất thuốc nổ được vận chuyển như thế nào?

54 Tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng tiền chất thuốc nổ có trách nhiệm gì?

55 Việc cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ được thực hiện theo thủ tục nào?

56 Việc trang bị công cụ hỗ trợ được thực hiện theo thủ tục nào?

57 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ được cấp theo trình tự, thủ tục nào?

58 Giấy phép kinh doanh, Giấy phép xuất, nhập khẩu công cụ hỗ trợ được cấp theo thủ tục nào?

59 Ai được trang bị các công cụ hỗ trợ?

60 Các quy định về việc tổ chức giao nhận, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là gì?

61 Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?

62 Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?

63 Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ như thế nào?

64 Tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như thế nào?

65 Vận chuyển công cụ hỗ trợ như thế nào?

66 Việc phân loại, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào?

67 Đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ như thế nào?

68 Tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo trình tự, thủ tục nào?

69 Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ?

70 Danh mục công cụ hỗ trợ ban hành theo quy định của Bộ Công an?

71 Danh mục vũ khí thể thao ban hành theo quy định của Bộ Công an?

72 Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ là gì? (P1)

73 Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ là gì? (P2)

 

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 11/12/2021

Bài viết trình bày về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo nguyên tắc nào?

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về nguyên tắc quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Các hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ là các hành vi nào?

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về các hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ

Các đối tượng nào được huấn luyện, cấp chứng nhận về sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ?

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về các đối tượng được huấn luyện, cấp chứng nhận về sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Cơ quan, tổ chức, người được giao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có trách nhiệm gì?

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người được giao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trình tự cấp, cấp đổi , cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về trình tự cấp, cấp đổi , cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp bao gồm các nội dung gì? (P1)

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp bao gồm các nội dung gì? (P2)

Trật tự, an toàn xã hội 12/12/2021

Bài viết trình bày về nôi dung huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp