Tổng hợp các bài viết về Luật Nhà ở

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:09 (GMT+7)

Tổng hợp các bài viết về Luật Nhà ở

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1 .Ai được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

2. Các điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở là gì?

3. Cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở như thế nào?

4. Pháp luật quy định như thế nào về chính sách phát triển nhà ở?

5. Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là gì?

6. Thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như thế nào?

7. Trường hợp hết thời hạn sở hữu nhà ở thì xử lý như thế nào?

8. Công nhận quyền sở hữu nhà ở như thế nào?

9. Nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng nhà ở tại Việt Nam là gì?

10. Chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở có các quyền gì?

11. Hình thức và các trường hợp phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở là gì?

12. Lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà ở đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở như thế nào?

13. Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm các nội dung nào?

14. Khu vực nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quản lý như thế nào?

15. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp là gì?

16. Quỹ đất cho phát triển nhà ở được xác định như thế nào?

17. Các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở là gì?

18. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị là gì?

19. Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được xây dựng như thế nào?

20. Các yêu cầu chung đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở là gì?

21. Các quy định về nhà ở công vụ và kế hoạch nhà ở công vụ là gì? 

22. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và lựa chọn chủ đầu tư dự án như thế nào?

23. Điều kiện làm chủ đầu tư và hình thức sử dụng đất, loại nhà và tiêu chuẩn, diện tích nhà ở thương mại là gì?

24. Hồ sơ pháp lý và trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là gì?

25. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ là gì?

26. Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ là gì? 

27. Mua nhà ở thương mại để làm nhà công vụ như thế nào?

28. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là gì?

29. Thuê nhà ở thương mại làm nhà công vụ như thế nào?

30. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ được diễn ra theo trình tự, thủ tục nào?

31. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào?

32. Đất để xây dựng nhà ở công vụ, loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ là gì? 

33. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ là gì?

34. Nguyên tắc phát triển và hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư là gì?

35. Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư như thế nào?

36. Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư được quy định như thế nào?

37. Loại nhà, tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư là gì?

38. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ là gì?

39. Trình tự, thủ tục thuê, thuê mua, mua và việc bàn giao nhà ở phục vụ tái định cư như thế nào?

40. Vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư là gì?

41. Phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư là gì?

42. Các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là gì? 

43. Ai được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội?

44. Các phương thức phát triển, tiêu chuẩn và chất lượng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân là gì?

45. Các yêu cầu đối với việc phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân là gì?

46. Tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng là gì?

47. Loại nhà ở và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

48. Nguồn đất để phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc phát triển nhà ở là gì?

50. Nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội là gì?

51. Việc huy động vốn phát triển nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

52. Vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như thế nào?

53. Các nguyên tắc khi thực hiện chính sách vay vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội là gì?

54. Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là gì? (P1)

55. Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là gì? (P2)

56. Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội như thế nào?

57. Nguồn vốn và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

58. Vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở như thế nào?

59. Trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê mua đối với nhà ở xã hội và nguyên tắc thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội là gì?

60. Các quy định của pháp luật về chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là gì?

 

<p style=">61. 62. Các quy định cụ thể về bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là gì?

63. Các ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là gì?

64. Miễn, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội như thế nào? 

65. Nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội là gì?

66. Tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội được xác định như thế nào?

67. Trình tự, thủ tục mua, thuê mua, thuê mua nhà ở xã hội khi được đầu tư xây dựng bằng vốn ngoài ngân sách là gì?

68. Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

69. Các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là gì và việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

70. Đối tượng và các điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là gì?

71. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ là cơ quan nào?

72. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ là đơn vị nào?

73. Cơ quan, đơn vị nào quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước?

74. Các quy định cụ thể về việc huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại là gì?

75. Nội dung quản lý và sử dụng nhà ở là gì?

76. Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại được quy định như thế nào? (P1)

77. Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại được quy định như thế nào? (P2)

78. Các nguồn vốn và nguyên tắc huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở là gì?

79. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được cho thuê, cho thuê mua, bán như thế nào?

80. Cơ quan quản lý, đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có các quyền và trách nhiệm gì?

81. Đối tượng và điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là gì?

82. Giá thuê nhà ở công vụ và việc thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ được quy định như thế nào?

83. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp nào?

84. Trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ và việc quản lý vận hành nhà ở công vụ được quy định như thế nào? 

85. Trình tự, chế độ và nội dung báo cáo tình hình quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

86. Việc quản lý tiền thu được từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như thế nào?

87. Các quy định chung về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là gì?

88. Các nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là gì?

89. Các quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng nhà ở xã hội là gì?

90. Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa để ở là gì?

91. Phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là gì?

92. Giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư được xác định như thế nào?

93. Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội là gì? 

94. Quyền, nghĩa vụ của bên bán, cho thuê, cho thuê mua và bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là gì?

95. Việc thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào?

96. Các hình thức phát triển nhà ở xã hội và ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động là gì?

97. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

98. Giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được xác định theo phương pháp nào?

99. Trình tự, thủ tục cho học sinh, sinh viên thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là gì?

100. Việc thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được diễn ra theo trình tự, thủ tục nào?

101. Giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước dùng để cho học sinh, sinh viên thuê được xác định như thế nào?

102. Thành phần hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước là gì?

103. Việc bán nhà ở và nhà không phải nhà ở nhưng đã bố trí để ở từ ngày 05/07/1994 đến trước ngày 19/01/2007 được giải quyết như thế nào?

104. Các quy định về các loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán là gì?

105. Đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

106. Điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

107. Thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được xác định như thế nào?

108. Việc thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? (P1)

109. Việc thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? (P2)

110. Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

111. Phương pháp xác định giá trị còn lại và hệ số Điều chỉnh giá trị sử dụng khi thực hiện bán nhà ở cũ thuộc SHNN được quy định như thế nào

112. Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

113. Việc miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc nào?

114. Các quy định cụ thể về mức miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

115. Mức miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

116. Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc SHNN bao gồm các loại giấy tờ nào?

117. Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là gì?

118. Các quy định chung của pháp luật về cải tạo nhà ở là gì?

119. Các quy định của pháp luật về bảo hành, bảo trì nhà ở là gì?

Nhà ở đang cho thuê được cải tạo, bảo trì như thế nào?

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ là gì?

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ là gì?

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở thuộc sở hữu chung được bảo trì, cải tạo như thế nào?

Các quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp, trách nhiệm và yêu cầu khi phá dỡ nhà ở là gì?

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở là gì?

Việc bán diện tích nhà sử dụng chung và chuyển quyền SDĐ đối với đất liền kề với nhà ở cũ thuộc SHNN được giải quyết ra sao?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

Cơ quan bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là cơ quan nào? Bán nhà ở cũ trong một số trường hợp cụ thể được quy định như thế nào?

Chủ thể đề nghị, các tiêu chí, mục đích và yêu cầu của việc phân hạng nhà chung cư được quy định như thế nào?

Các quy định về cưỡng chế phá dỡ nhà ở và chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ là gì?

Nhà chung cư được phân hạng như thế nào? Ai có thẩm quyền công nhận hạng nhà chung cư?

Các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, mức kinh phí và hiệu lực của quyết định công nhận hạng nhà chung cư là gì?

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc công nhận điều chỉnh hạng, công nhận lại hạng nhà chung cư?

Các quy định của pháp luật về việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư là gì?

Thời hạn sử dụng nhà chung cư là bao lâu?

Các quy định về chỗ để xe và việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư là gì?

Phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư được quản lý như thế nào?

Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư được quy định như thế nào?

Các quy định chung của pháp luật về thành lập, thành phần Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Các nội dung trong Hội nghị chung cư lần đầu bao gồm những nội dung nào ?

Các điều kiện đối với việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy định như thế nào?

Hội nghị chung cư thường niên được quy định như thế nào?

Các quy định chung về Hội nghị nhà chung cư là gì?

Hội nghị nhà chung cư bất thường được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Các quy định cụ thể của pháp luật về quyền sở hữu và việc quản lý chỗ để xe của nhà chung cư là gì?

Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Việc công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Số lượng và thành phần Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Nhập Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như thế nào?

Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Việc tách Ban quản trị nhà chung cư được pháp luật hiện hành quy định ra sao?

Mô hình Ban quản trị nhà chung cư và yêu cầu đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư được quy định như thế nào?

Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm các loại giấy tờ gì?

Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung là gì? Việc ký kết hợp đồng bảo trì được thực hiện ra sao?

Các nguyên tắc bảo trì nhà chung cư và kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư là gì?

Các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư là gì?

Các quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư?

Các quy định về việc công khai thông tin và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là gì?

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như thế nào?

Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như thế nào?

Việc miễn nhiệm, bãi miễn nhiệm thành viên Ban quản trị hoặc bãi miễn Ban quản trị nhà chung cư được quy định ra sao?

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc bảo trì nhà chung cư?

Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Khung giá đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn được quy định như thế nào?

Khung giá đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất ở tại nông thôn được quy định như thế nào?

Khung giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị được quy định như thế nào?

Khung giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất được quy định như thế nào?

Việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như thế nào?

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như thế nào?

Việc lập, bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định ra sao?

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được sử dụng như thế nào?

Các quy định của pháp luật về thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư là gì? (P1)

Các quy định của pháp luật về thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư là gì? (P2)

Các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Quy định của pháp luật về các yêu cầu của việc lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Các quy định về việc lập, phê duyệt và nội dung kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Các yêu cầu đối với việc phá dỡ nhà chung cư và các hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khi các chủ sở hữu thỏa thuận với doanh nghiệp KDBĐS được quy định ra sao? (P1)

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khi các chủ sở hữu thỏa thuận với doanh nghiệp KD BĐS được quy định ra sao? (P2)

Lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thông qua hình thức đầu thầu là gì?

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Nguyên tắc, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư là gì?

Các bên tham gia giao dịch về nhà ở cần phải có các điều kiện gì?

Các hình thức giao dịch về nhà ở và các điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch là gì?

Các quy định về phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư là gì?

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước được quy định như thế nào?

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc SHNN được quy định như thế nào? (P1)

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nhà ở, công trình xây dựng không thuộc SHNN được quy định như thế nào? (P2)

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì

Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại là gì?

Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở và nội dung hợp đồng về nhà ở được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được quy định ra sao? (P1)

Các quy định về việc mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong các trường hợp cụ thể là gì?

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán ở thương mại, nội dung và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là gì?

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được quy định ra sao? (P2)

Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch khi không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận bao gồm các loại giấy tờ nào? (P1)

Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch khi không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận bao gồm các loại giấy tờ nào? (P2)

Việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và quyền tiếp tục thuê nhà ở được quy định như thế nào?

Thời hạn, giá thuê nhà ở và các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được quy định như thế nào?

Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thuê mua nhà ở xã hội và quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội?

Việc ký kết hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà, công trình xây dựng bố trí tái định cư được quy định ra sao?

Các quy định về việc thế chấp, thừa kế nhà ở trong một số trường hợp là gì?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua là các trường hợp nào?

Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Pháp luật hiện hành quy định về việc góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở như thế nào?

Các quy định về việc tặng cho, đổi nhà ở đang cho thuê, nhà ở thuộc sở hữu chung là gì?

Các điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là gì?

Đối tượng và các hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài là gì?

Các quy định của pháp luật hiện hành về việc uỷ quyền quản lý nhà ở là gì?

Các quy định về việc báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam và quản lý cá nhân nước ngoài thuê nhà ở như thế nào?

Cách thức xác định số lượng nhà ở tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu là gì?

Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam là bao nhiêu?

Các quy định của pháp luật về việc quản lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở và việc xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ của các chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài là gì?

Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì có các quyền gì?

Việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như thế nào?

Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam là gì?

Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được quy định như thế nào?

Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là gì?

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia là gì?

Pháp luật quy định như thế nào về cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản?

Các quy định về việc lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Các quy định về việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Các quy định về việc xây dựng và thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Các quy định về việc cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu là gì?

Các quy định về việc xử lý thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như thế nào?

Pháp luật quy định như thế nào về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức? (P1)

Pháp luật quy định như thế nào về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức? (P2)

Các quy định về việc thu thập, tổng hợp , cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Các quy định chung về việc quản lý, khai thác thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở là gì?

Các quy định chung về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được khai thác và sử dụng như thế nào?

Các quy định về việc đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS là gì?

Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong việc quản lý nhà nước về nhà ở là gì? (P1)

Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong việc quản lý nhà nước về nhà ở là gì? (P2)

Các quy định của pháp luật về trách nhiệm của Bộ Xây dựng và thanh tra nhà ở là gì?

Các quy định về kinh phí xây dựng chương trình , kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương là gì?

Các nội dung quản lý nhà nước về nhà ở và việc xây dựng chiến lược phát triển nhà ở quốc gia là gì?

Việc thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và quyết định chủ trương đầu tư dự án là gì?

Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được xây dựng theo trình tự, thủ tục nào? (P1)

Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được xây dựng theo trình tự, thủ tục nào? (P2)

Việc lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà ở đối với dự án đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành có liên quan trong việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội là gì?

Biểu mẫu công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và TT BĐS địa phương (P1)

Biểu mẫu công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và TT BĐS địa phương (P2)

Các quy định về Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản là gì?

Nội dung các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng trong lĩnh vực nhà ở và TT BĐS là gì? (P1)

Nội dung các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng trong lĩnh vực nhà ở và TT BĐS là gì? (P2)

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và TTBĐS là gì?

Trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở của địa phương được quy định như thế nào?

Các cơ chế áp dụng trong cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Các đối tượng được vay vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội là những ai?

Các nguyên tắc và điều kiện cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách về nhà ở xã hội là gì?(P1)

Các nguyên tắc và điều kiện cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách về nhà ở xã hội là gì?(P2)

Các quy định về việc kiểm tra, xử lý vi phạm khi phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư là gì?

Các quy định về lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục và trách nhiệm khi vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội là gì?

Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất, khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là gì?

Các quy định về mức cho vay và thời hạn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội là gì?

Trách nhiệm của các Bộ, các cơ quan trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và TTBĐS là gì?

Các yêu cầu về quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là gì?

Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư trong việc quản lý và sử dụng nhà chung cư là gì?

Pháp luật quy định như thế nào về việc lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư?

Quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư, người sử dụng không phải là chủ sở hữu trong quản lý và sử dụng nhà chung cư là gì?

Các quy định của pháp luật về việc quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu là gì?

Các quy định về việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư là gì?

Các tiêu chí đánh giá đối với nhà chung cư hạng B là gì?

Các tiêu chí đánh giá đối với nhà chung cư hạng A là gì?

Các quy định về Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư là gì?

Các nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư là gì?

Mẫu tham khảo nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

Các quy định về việc xử phạt vi phạm về phát triển nhà ở là gì?

Các biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quản lý giao dịch nhà ở là gì?

Vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà biệt thự bị xử phạt ra sao?

Vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà công sở thì bị xử phạt như thế nào?

Vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư thì bị xử phạt như thế nào? (P1)

Vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư thì bị xử phạt như thế nào? (P2)

Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở thì bị xử phạt như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư