Tổng hợp bài viết về Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

2. Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

3. Nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 1)

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 2)

6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 3)

7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào? (Phần 4)

8. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

9. Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

10. Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản như thế nào?

11. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản như thế nào?

12. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

13. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản như thế nào?

14. Xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm việc tại Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) như thế nào?

15. Xác nhận danh sách người lao động đi làm việc tại nước ngoài như thế nào?

16. Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản như thế nào?

17. Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài như thế nào?

18. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người la động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình như thế nào?

19. Xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc ở nước ngoài như thế nào?

20. Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

21. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì?

22. Điều kiện riêng về nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

23. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

24. Điều kiện về cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

25. Điều kiện về trang thông tin điện tử của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

26. Nội dung Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

27. Mẫu văn bản giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

28. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

29. Điều chỉnh thông tin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

30. Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

31. Công bố, niêm yết Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

32. Liên thông trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng qua mạng thông tin điện tử như thế nào?

33. Trường hợp nào doanh nghiệp nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng?

34. Trường hợp nào doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng? (Phần 1)

35. Trường hợp nào doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng? (Phần 2)

36. Thủ tục nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

37. Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

38. Điều kiện đối với chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

39. Các hoạt động nào mà chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được thực hiện?

40. Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì?

41. Chuẩn bị nguồn lao động là gì?

42. Hồ sơ, thủ tục chuẩn bị nguồn lao động từ 01/02/2022 như thế nào?

43. Nội dung chi tiết của hợp đồng cung ứng lao động từ ngày 01/02/2022 như thế nào?

44. Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động như thế nào?

45. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì?

46. Hợp đồng môi giới và thù lao theo hợp đồng môi giới trong lĩnh vực đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là gì?

47. Khái niệm tiền dịch vụ và nguyên tắc thu tiền dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc như thế nào?

48. Mức trần phí dịch vụ thu từ người lao động theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc như thế nào?

49. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

50. Mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

51. Thực hiện ký quỹ, quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

52. Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sử dụng tiền ký quỹ trong trường hợp nào?

53. Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được nhận lại tiền ký quỹ trong trường hợp nào?

54. Mức tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài như thế nào?

55. Quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài như thế nào?

56. Tiền ký quỹ của người lao động như thế nào?

57. Thực hiện ký quỹ đối với người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng như thế nào?

58. Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng như thế nào?

59. Trường hợp nào thì hoàn tiền ký quỹ của người lao động?

60. Thủ tục hoàn tiền ký quỹ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

61. Quyền của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

62. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào? (Phần 1)

63. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào? (Phần 2)

64. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào? (Phần 3)

65. Số lượng nhân viên nghiệp vụ quản lý và hỗ trợ người lao động Việt Nam ở nước ngoài như thế nào?

66. Chế độ báo cáo định kỳ đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

67. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

68. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể như thế nào?

69. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp phá sản như thế nào?

70. Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

71. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài như thế nào?

72. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

73. Điều kiện của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

74. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như thế nào?

75. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

76. Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài như thế nào?

77. Hợp đồng nhận lao động thực tập là gì?

78. Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài là gì?

79. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập như thế nào?

80. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài như thế nào?

81. Điều kiện của đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

82. Quyền của đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

83. Nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

84. Điều kiện của người lao động do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

85. Hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

86. Quyền, nghĩa vụ của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

87. Quyền, nghĩa vụ của người lao động do DN VN trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc làm việc ở nước ngoài như thế nào?

88. Quyền, nghĩa vụ của người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài như thế nào?

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ đề nghị và trình tự gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Các trường hợp nào doanh nghiệp được cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Các trường hợp doanh nghiệp được cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ và trình tự cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 18/09/2021

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 20/09/2021

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi, không được gia hạn, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh không?

Hỏi đáp luật Lao động 20/09/2021

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có được mở chi nhánh