Tổng hợp các bài viết về Luật Thương mại 2005

1. So sánh phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Thương mại 2005 và Luật Thương mại 1997. Sự khác biệt là gì?

2. Thương nhân là gì? Các đặc điểm pháp lý của thương nhân là như thế nào?

3. Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân là gì?

4. Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam trong những trường hợp nào?

5. So sánh văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sự khác biệt giữa hai đơn vị này là gì?

6. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại là gì?

7. Mua bán hàng hóa là gì? Đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại là như thế nào?

8. Các vấn đề pháp lý về hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2015?

9. Thế nào là hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện?

10. Nhãn hàng hóa được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005.

11. Mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Các hình thức của mua bán hàng hóa quốc tế được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

12. Hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

13. Các biện pháp khẩn cấp đối với hàng hóa lưu thông trong nước áp dụng trong những trường hợp nào?

14. Kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

15. Nghĩa vụ giao hàng của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định như thế nào trong Luật thương mại?

16. Thế nào là hàng hóa không phù hợp với hợp đồng?

17. Trách nhiệm của bên bán đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng là gì?

18. Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển được quy định như thế nào?

19. Nghĩa vụ thanh toán được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

20. Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

21. Nghĩa vụ bảo đảm đối với hàng hóa được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

22. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua là gì?

23. Rủi ro đối với hàng hóa là gì? Chuyển rủi ro được xác định khi nào?

24. Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

25. Các vấn đề cần lưu ý về hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

26. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

27. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

28. Những nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch là gì?

29. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì?

30. Nghĩa vụ nhận hàng của bên bán được quy định như thế nào?

31. Sở giao dịch hàng hóa là gì?

32. Quyền hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài được quy định như thế nào?

33. Quản lý Nhà nước về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?

34. Các hành vi bị cấm trong mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch là gì?

35. Hợp đồng dịch vụ là gì?

36. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ là gì?

37. Quyền cung ứng và sử dụng dịch vụ của thương nhân được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

38. Thế nào là dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện?

39. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại là gì?

40. Thời hạn hoàn thành dịch vụ được quy định như thế nào?

41. Nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng cung ứng dịch vụ là gì?

42. Khuyến mại là gì? Đặc điểm của khuyến mại?

43. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là gì? Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại là gì?

44. Các hình thức khuyến mại được quy định như thế nào?

45. Thông báo hoạt động khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại là gì?

46. Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại là gì?

47. Nghĩa vụ đăng ký hoạt động khuyến mại của thương nhân được quy định như thế nào?

48. Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại là gì?

49. Công bố kết quả, trao thưởng và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại là gì?

50. Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại là gì?

51. Sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

52. Quảng cáo thương mại là gì?

53. Hàng hoá, dịch vụ quảng cáo thương mại là gì?

54. Đặc điểm của quảng cáo thương mại là gì?

55. Các hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm là gì?

56. Các chủ thể hoạt động quảng cáo thương mại gồm những ai?

57. Điểm giống và khác nhau giữa quảng cáo thương mại và trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì?

58. Hàng hoá, dịch vụ trưng bày và các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

59. Hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

60. Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là gì?

61. Phân biệt khuyến mại và quảng cáo thương mại hàng hóa, dịch vụ như thế nào?

62. Sự khác biệt giữa hội chợ và triển lãm thương mại là gì?

63. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì? Đặc điểm của trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì?

64. Đại diện cho thương nhân là gì?

65. Dịch vụ trung gian thương mại là gì? Đặc điểm của dịch vụ trung gian thương mại là gì?

66. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào?

67. Hợp đồng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại là gì?

68. Phân biệt đại diện cho thương nhân và đại diện theo ủy quyền?

69. Phân biệt đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa như thế nào?

70. Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được quy định như thế nào trong Luật Thương mại 2005?

71. So sánh đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại

72. Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại diện đối với bên đại diện được quy định như thế nào?

73. Quyền của bên đại diện được quy định như thế nào?

74. Nghĩa vụ của bên đại diện đối với bên giao đại diện được quy định như thế nào?

75. Hợp đồng đại diện cho thương nhân là gì?

76. Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân được quy định như thế nào?

77. Phân biệt đại lý và ủy thác như thế nào?

78. Các quy định liên quan đến hoạt động đại lý thương mại được quy định như thế nào?

79. Đại lý thương mại là gì?

80. Môi giới thương mại là gì?

81. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ môi giới thương mại được quy định như thế nào trong Luật Thương mại?

82. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa được quy định như thế nào?

83. Phân biệt ủy thác và ủy quyền như thế nào?

84. Ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

85. Các quy định liên quan đến hoạt động đại lý thương mại được quy định như thế nào?

86. Phân biệt đại lý và ủy thác như thế nào?

87. Các quy định về gia công trong thương mại được quy định như thế nào?

88. Gia công trong thương mại là gì? Đặc điểm của gia công trong thương mại là gì?

89. Hợp đồng gia công trong thương mại là gì? Đặc điểm của hợp đồng gia công trong thương mại là gì?

90. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công trong thương mại được quy định như thế nào?

91. Đấu giá hàng hóa là gì?

92. Có những phương thức bán đấu giá hàng hoá nào?

93. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

94. Người tổ chức bán đấu giá hàng hóa và người điều hành đấu giá là những ai?

95. Người mua hàng trong đấu giá hàng hóa là những ai?

96. Người bán hàng trong đấu giá hàng hóa là những ai?

97. Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa là gì?

98. Thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

99. Văn bản đấu giá hàng hóa là gì?

100. Tiến hành bán đấu giá theo trình tự như thế nào?

101. Các quy định về thanh toán và giao hàng trong đấu giá hàng hóa được quy định như thế nào?

102. Thù lao dịch vụ đấu giá được quy định như thế nào?

103. Trách nhiệm đối với hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo, niêm yết được quy định như thế nào?

104. Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là gì?

105. Bảo đảm dự thầu là gì?

106. Các nguyên tắc trong đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là gì?

107. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu là gì?

108. Dự thầu là gì?

109. Phân loại đấu thầu hàng hoá, dịch vụ như thế nào?

110. Sơ tuyển các bên dự thầu là gì?

111. Thông báo mời thầu là gì?

112. Xét thầu là gì?

113. Mở thầu là gì?

114. Thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng được quy định như thế nào?

115. Dịch vụ logistics là gì?

116. Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics là gì?

117. Hợp đồng dịch vụ logistics là gì?

118. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dịch vụ logistics được quy định như thế nào?

119. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân khi cầm giữ hàng hóa được quy định như thế nào?

120. Các trường hợp miễn trách nhiệm của người làm dịch vụ logistics được quy định như thế nào?

121. Giới hạn trách nhiệm là gì?

122. Dịch vụ giám định là gì?

123. Các yêu cầu đối với hoạt động giám định hàng hóa, dịch vụ là gì?

124. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

125. Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì?

126. Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại là gì?

127. Phân biệt quá cảnh hàng hóa và chuyển khẩu hàng hóa như thế nào?

128. Quá cảnh hàng hóa là gì?

129. So sánh dịch vụ logistics và dịch vụ quá cảnh hàng hóa như thế nào?

130. Giám định viên là ai? Tiêu chuẩn để trở thành giám định viên là gì?

131. Chứng thư giám định là gì?

132. Giá trị pháp lý của chứng thư giám định là gì?

133. Quyền và nghĩa vụ cầu bên yêu cầu giám định được quy định như thế nào?

134. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định được quy định như thế nào?

135. Ủy quyền giám định là gì?

136. Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước là như thế nào?

137. Cho thuê hàng hóa là gì?

138. Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

139. Thế nào là hàng hóa cho thuê không phù hợp với hợp đồng?

140. Trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn thuê hàng hóa là gì?

141. Từ chối nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

142. Chấp nhận hàng hóa cho thuê được quy định như thế nào?

143. Trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hoá cho thuê được quy định như thế nào?

144. Bên thuê hàng hóa có được phép cho thuê lại hay không?

145. Nhượng quyền thương mại là gì?

146. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

147. Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm những gì? (Phần 1)

148. Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại bao gồm những gì? (Phần 2)

149. Nhượng quyền lại cho bên thứ ba được quy định như thế nào?

150. Đăng ký nhượng quyền thương mại được quy định như thế nào?

151. Các loại chế tài trong thương mại là gì?

152. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm được quy định như thế nào?

153. Buộc thực hiện đúng hợp đồng được quy định như thế nào?

154. Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được quy định như thế nào?

155. Chế tài phạt vi phạm là gì?

156. So sánh hình thức chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại như thế nào?

157. Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại là gì?

158. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là gì?

159. Nghĩa vụ của bên yêu cầu bồi thường thiệt hại là gì?

160. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng thương mại là gì?

161. Đình chỉ thực hiện hợp đồng thương mại được quy định như thế nào?

162. So sánh tạm ngừng, đình chỉ, hủy bỏ thực hiện hợp đồng như thế nào?

163. Hủy bỏ hợp đồng thương mại là gì?

164. Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là như thế nào?

165. Tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại là gì?

166. Hình thức giải quyết tranh chấp thương lượng giữa các bên là như thế nào?

167. Phương thức giải quyết tranh chấp hòa giải là gì?

168. Phân biệt hình thức giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải như thế nào?

169. Tổ chức hòa giải thương mại là gì? 

170. Hình thức giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài là gì?

171. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài là gì?

172. Các hình thức trọng tài thương mại là gì?

173. Thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại là gì?

174. Sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại là như thế nào?

175. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án là như thế nào?

176. So sánh hình thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài và tòa án?

177. Thời hạn khiếu nại đối với tranh chấp kinh doanh, thương mại là bao nhiêu?

178. Thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp kinh doanh thương mại là như thế nào?

179. Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại là gì?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân khi cầm giữ hàng hóa được quy định như thế nào?

Thương mại 25/10/2021

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân khi cầm giữ hàng hóa được quy định tại điều 239, 240 Luật thương mại 2005

Giới hạn trách nhiệm là gì?

Thương mại 25/10/2021

Tại Điều 238 Luật Thương mại 2005 quy định về giưới hạn trách nhiệm của thương nhận kinh doanh dịch vụ logistics

Các trường hợp miễn trách nhiệm của người làm dịch vụ logistics được quy định như thế nào?

Thương mại 25/10/2021

Các trường hợp miễn trách nhiệm của người làm dịch vụ logistics được quy định tại Điều 237 Luật Thương mại 2005

Dịch vụ giám định là gì?

Thương mại 25/10/2021

Dịch vụ giám định được quy định tại Điều 254 Luật Thương mại 2005

Xét thầu là gì?

Thương mại 25/10/2021

Bài viết phân tích các quy định về xét thầu

Thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng được quy định như thế nào?

Thương mại 25/10/2021

Bài viết phân tích thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng

Mở thầu là gì?

Thương mại 25/10/2021

Mở thầu quy định tại Điều 224 Luật Thương mại 2005

Dịch vụ logistics là gì?

Thương mại 25/10/2021

Tại Điều 233 Luật Thương mại 2005 định nghĩa dịch vụ logistics