Tổng hợp bài viết về Luật an toàn, vệ sinh lao động

1. Đối tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 là gì?

2. Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

3. Nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

4. Quyền của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

5. Nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

6. Quyền của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

7. Quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

8. Nghĩa vụ của người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

9. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

10. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2)

11. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

12. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2)

13. Quyền, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

14. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

15. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2)

16. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 3)

17. Quyền, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

18. Đối tượng nào tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

19. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người làm công tác y tế như thế nào?

20. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với an toàn, vệ sinh viên như thế nào?

21. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

22. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người đứng đầu đơn vị, người có nhiệm vụ quản lý như thế nào?

23. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động như thế nào? (Phần 1)

24. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động như thế nào? (Phần 2)

25. Thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

26. Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động là gì?

27. Huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động là gì?

28. Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 1)

29. Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 2)

30. Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 3)

31. Các hành vi nào bị nghiêm cấm về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 4)

32. Các chủ thể nào có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 1)

33. Các chủ thể nào có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động? (Phần 2)

34. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào? (Phần 1)

35. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào? (Phần 2)

36. Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc là gì?

37. Tiêu chuẩn người huấn luyện nội dung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

38. Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

39. Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện lý thuyết chuyên ngành trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

40. Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện thực hành về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

41. Trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào?

42. Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố độc hại, nguy hiểm tại nơi làm việc như thế nào?

43. Xác định mục tiêu, biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, độc hại như thế nào?

44. Triển khai, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào?

45. Phân loại tai nạn lao động như thế nào?

46. Các nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi có kết quả quan trắc môi trường để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc như thế nào?

47. Các nội dung của phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như thế nào?

48. Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp của người sử dụng lao động như thế nào?

49. Thời hạn điều tra vụ tai nạn lao động như thế nào?

50. Nhiệm vụ của các thành viên trong Đoàn điều tra lao động như thế nào?

51. Quy trình, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở như thế nào? (Phần 1)

52. Quy trình, thủ tục điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở như thế nào? (Phần 2)

53. Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh như thế nào? (Phần 1)

54. Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh như thế nào? (Phần 2)

55. Các trách nhiệm liên quan đến hồ sơ tai nạn lao động như thế nào?

56. Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương như thế nào? (Phần 1)

57. Quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương như thế nào? (Phần 2)

58. Quy trình tổ chức điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo như thế nào?

59. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động là gì?

60. Nguyên tắc khi trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động như thế nào?

61. Điều kiện trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào?

62. Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào?

63. Nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân như thế nào?

64. Thế nào là bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động?

65. Các trường hợp bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng như thế nào?

66. Nội dung phương án an toàn, vệ sinh lao đông khi xây mới, mở rộng cải tạo công trình, cơ sở sản xuất như thế nào?

67. Quyền của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như thế nào?

68. Cần chú ý những gì khi sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động?

69. Nghĩa vụ của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như thế nào?

70. Chủ thể nào có trách nhiệm báo, khai báo và thẩm quyền giải quyết khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động?

71. Khai báo khi xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nặng đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như thế nào?

72. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

73. Trách nhiệm về thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như thế nào? (Phần 1)

74. Trách nhiệm về thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như thế nào? (Phần 2)

75. Trường hợp nào phải khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài?

76. Khai báo tai nạn lao động đối với trường hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

77. Những điều cần chú ý về điều tra, xác minh tai nạn lao động đối với trường hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì?

78. Thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động của các Bộ như thế nào? (Phần 1)

79. Thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động của các Bộ như thế nào? (Phần 2)

80. Thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động của các Bộ như thế nào? (Phần 3)

81. Cơ quan quản lý về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong điều tra vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động?

82. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1)

83. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

84. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 3)

85. Bệnh nghề nghiệp là gì? Phân loại bệnh nghề nghiệp như thế nào?

86. Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở như thế nào?

87. Khai báo khi có vụ tai nạn lao động chết người hoặc có từ hai người bị thương nặng trở lên như thế nào?

88. Trường hợp nào người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động?

89. Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

90. Quy trình khám phát hiện bệnh nghề nghiệp như thế nào?

91. Đối tượng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là những ai?

92. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động như thế nào?

93. Trách nhiệm cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động của người sử dụng lao động như thế nào?

94. Nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào?

95. Trách nhiệm của các Bộ trong quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

96. Đối tượng và thời gian khám bệnh nghề nghiệp định kỳ như thế nào?

97. Hồ sơ khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp như thế nào?

98. Quy trình khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp như thế nào?

99. Trường hợp nào điều tra bệnh nghề nghiệp? (Phần 1)

100. Trường hợp nào điều tra bệnh nghề nghiệp? (Phần 2)

101. Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là gì? (Phần 1)

102. Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là gì? (Phần 2)

103. Trách nhiệm về thống kê, báo cáo về bệnh nghề nghiệp như thế nào?

104. Trách nhiệm của bên thuê lại lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

105. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

106. An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

107. An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình như thế nào?

108. An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nhận công việc về làm tại nhà như thế nào?

109. An toàn, vệ sinh lao động đối với học sinh, sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử việc như thế nào?

110. Hỗ trợ của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành như thế nào? (Phần 1)

111. Hỗ trợ của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề đối với học sinh, sinh viên bị tai nạn lao động trong thời gian thực hành như thế nào? (Phần 2)

112. Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1)

113. Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 2)

114. Tổ chức bộ phận y tế như thế nào? (Phần 1)

115. Tổ chức bộ phận y tế như thế nào? (Phần 2)

116. Các điều kiện để trở thành người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?

117. An toàn, vệ sinh viên là ai? Bố trí an toàn, vệ sinh viên như thế nào?

118. Nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên như thế nào?

119. Quyền của an toàn, vệ sinh viên như thế nào?

120. Các yếu tố đặc thù liên quan đến đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao như thế nào?

121. Xây dựng nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao như thế nào?

122. Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?

123. Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

124. Hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

125. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có các quyền gì?

126. Có những điều kiện nào để trở thành người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách?

127. Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 1)

128. Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? (Phần 2)

129. Có những điều kiện nào để trở thành người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách?

130. Trách nhiệm của người làm công tác y tế như thế nào? (Phần 1)

131. Trách nhiệm của người làm công tác y tế như thế nào? (Phần 2)

132. Trách nhiệm của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; bộ phận an toàn, vệ sinh lao động là gì? (Phần 1)

133. Trách nhiệm của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; bộ phận an toàn, vệ sinh lao động là gì? (Phần 2)

134. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động – Căn cứ lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

135. Nội dung của kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

136. Triển khai đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thế nào?

137. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động là gì? Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động gồm những nội dung như thế nào?

138. Số lượng người trong lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh như thế nào?

139. Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu như thế nào?

140. Nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? (Phần 1)

141. Nội dung quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được quy định như thế nào? (Phần 2)

142. Chủ thể nào có trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động?

143. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như thế nào? (Phần 1)

144. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như thế nào? (Phần 2)

145. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

146. Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như thế nào?

147. Nội dung phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động như thế nào?

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Những hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến vấn đề việc làm?

Hỏi đáp luật Lao động 23/07/2021

Bài viết giải thích về những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến vấn đề việc làm

Quỹ quốc gia về việc làm có các nguồn hình thành như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 24/07/2021

Bài viết giải thích quỹ quốc gia về việc làm có các nguồn hình thành

Lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 24/07/2021

Bài viết giải thích về lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công

Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 24/07/2021

Bài viết giải thích về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối tượng và nội dung hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 26/07/2021

Bài viết giải thích về đối tượng và nội dung hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp

Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 26/07/2021

Bài viết giải thích về hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên

Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 26/07/2021

Bài viết giải thích về điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

Nội dung chính sách việc làm công như thế nào?

Hỏi đáp luật Lao động 26/07/2021

Bài viết giải thích về nội dung chính sách việc làm công